โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์แอฟริกา
  

ทัวร์แอฟริกาใต้
(8 วัน 5 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ ดูไบ
13.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน EMIRATE AIRLINES (EK)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับคอยและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
16.00 น. ออกเดินทางสู่นครเคปทาวน์ด้วยสายการบิน EK377/EK767 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
: โจฮันเนสเบิร์ก ~ พริทอเรีย ~ ซันซิตี้
05.35 น.

เดินทางถึง โจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg)  ประเทศแอฟริกาใต้  หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
เมืองที่ได้รับสมญาว่า The Gold City เป็นแหล่งรวมของความบันเทิง กิจการร้านค้าและธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปีก่อน ทั้งคนขาว คนดำ คนผิวสีต่างมารวมกันอยู่ที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) (56  กิโลเมตร) ห่างจาก  โจฮันเนสเบิร์กไปทางเหนือ... เมืองหลวงด้านการบริหารประเทศของแอฟริกาใต้  ชมสถานที่สำคัญ ๆ  อาทิ  อนุเสาวรีย์วูเทรคเกอร์  ตึกรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา  จัตุรัสเชิร์ช  ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุเสาวรีย์รูปปั้นสำริดของพอร์ล  ครูเกอร์  อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้  ชมศาลาว่าการเมือง  ซึ่งมีรูปปั้นผู้ก่อตั้งเมืองพริทอเรีย  แอนเดรียล  พริดอริอุส  และบุตรชายยืนตระหง่านอยู่ทางด้านหน้า  และจากนั้นนำท่านเที่ยวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารจีนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซันซิตี้ (Sun City) นครที่ไม่เคยหลับในแคว้นโบพูทาสวานา  สาธารณะรัฐที่ถูกเนรมิตรขึ้นกลางทะเลทราย  ซึ่งเมืองนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 18 ปี  ภายในซันซิตี้ประกอบด้วยโรงแรมขนาดใหญ่ถึง 4 แห่งด้วยกัน  ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของอาณาจักรซันซิตี้  ใหท่านได้ชื่นชมกับความร่มรื่นของป่าไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด  สนุกสนานกับการเล่นน้ำโต้คลื่นในทะเลเทียม  หรือตีกอล์ฟที่สนามมาตรฐานสากล  18  หลุม  โดยหลุมที่ 13 อุปสรรคเป็นจระเข้ในบึง  พร้อมเสี่ยงโชคในคาสิโนที่มีชื่อเสียงก้องโลก  และ ตื่นตากับการจำลองแผ่นดินไหวที่เรียกว่า  สะพานแห่งกาลเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม The Palace หรือเทียบเท่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเข้าชมการแสดงตระการตา Extravaganza Show ในท้องเรื่อง History of Rock ..นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
 
: ซันซิตี้ ~ อุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์ก ~ โจฮันเนสเบิร์ก ~ ช้อปปิ้ง 
เช้า นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์ก  เพื่อท่องซาฟารีส่องสัตว์  โดยนั่งรถเปิดประทุนชมความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายตามหา Big Five  อันได้แก่  ช้างแอฟริกา  เสือดาว  ควายป่า  สิงโต  และแรด  นอกเหนือจากสัตว์ใหญ่ทั้งห้าแล้วท่านจะได้เพลิดเพลินกับสัตว์ป่านานาชนิด  อาทิ  ยีราฟ  ม้าลาย หมูป่า  และกวางนานาชนิด  ก่อนกลับเพื่อรับประทานอาหารเช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทาง กลับโจฮันเนสเบิร์กเพื่อให้ท่านได้อิสระกับการจับจ่ายสินค้าของที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน หลังรับประทานอาหารให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าใน Santon Mall  ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น ของที่ระลึกต่าง ๆ  เครื่องหนังสัตว์  เครื่องประดับลวดลายพื้นเมือง  เครื่องประดับตกแต่งบ้าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Rosebank หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: โจฮันเนสเบิร์ก ~ โกลด์รีฟซิตี้ ~ ชมเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ชมโกลด์รีฟซิตี้  ผ่านเขตอนุรักษ์ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองในยุคที่มีการขุดทอง  ให้ท่านได้สัมผัสกับความลึกลับน่าตื่นเต้นและเร้าใจภายในใต้ดิน  โดยนำท่านลงลึกถึง  253  เมตร  เพื่อสำรวจเหมืองทอง  ชมวิธีการค้นหาแร่ทองคำในอุโมงค์ที่ยาวกว่า  3,000  เมตร  ชมการสาธิตการเททองคำที่หาชมได้ยาก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเดินทาง ชมกรุงโจฮันเนสเบิร์ก  เมืองแห่งศูนย์กลางธุรกิจและความเจริญแห่งแอฟริกาใต้  ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งแคมป์ขุดแร่เล็กๆ  ต่อมาเมืองแห่งนี้จึงกลายมาเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวย  นำท่านผ่านชมสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ  ผ่านชม  Stock  Exchange  ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นสักขีพยานแห่งความมั่งคั่งทางธุรกิจและอุตสาหกรรมการทำเหมือง  ผ่านชมสำนักงานใหญ่ของสถาบันแห่งความเป็นอมตะทางด้านอุตสาหกรรมการ ทำเพชร De Beers  ผ่านชมสวนสาธารณะจอร์จ แฮร์ริสัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Rosebank หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: โจฮันเนสเบิร์ก ~ เคปทาวน์ ~ Table Mountain 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน OR Tambo Int’l Airport เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์
06.00 น. ออกเดินสู่ เมืองเคปทาวน์ ทางโดยสายการบิน เซาท์แอฟริกันแอร์เวส์ เที่ยวบินที่ SA….
09.05 น. ถึง เมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทางตะวันตกของเมืองเพื่อ ชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านได้ถ่ายภาพบนหลังนกกระจอกเทศ กับฉากเบื้องหลังของ Table Mountain ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองภายในฟาร์ม  เมนูเนื้อนกกระจอกเทศ จากนั้นนำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา  Table Mountain  โดยกระเช้าลอยฟ้า  (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  เพื่อชมความสวยงามของเมืองเคปทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมือง หลังจากนั้นนำท่านชมเมืองเคปทาวน์  เมืองที่ยังสามารถพบสถาปัตยกรรมชาวดัทซ์ดั้งเดิม  เคปทาวน์จัดเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้  และยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยความงามของธรรมชาติและทะเลอันสวยงาม  นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เข้าชิงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคปี  2004  อีกด้วย 
ค่ำ

อาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม Capetonian หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 

: เคปทาวน์ ~ เกาะแมวน้ำ ~ แหลมกู๊ดโฮป ~ ชิมไวน์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน  เริ่มจากการชมความงามของชายฝั่งบริเวณ Cape Penninsula  ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจนถึง  Cape Bay  บริเวณเทือกเขา Twelve Apostles  หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย  …
.... อิสระให้ท่านนั่งเรือไปชมฝูงแมวน้ำ Seal Island  บริเวณอ่าว Hout Bay ....
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งมังกร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดีย ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นที่สีน้ำทะเลระหว่างจ้าวมหาสมุทรทั้งสอง โดยนั่งรถรางขึ้นยอดเขา เชิญท่านพิสูจน์ความแรงของคลื่นลม จนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า แหลมแห่งพายุ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BOULDERES BEACH อาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋ว อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารักของนกเพนกวินอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่าน ชมไร่ไวน์ ตามเส้นทางสายไวน์คอนสแตนเชียร์ไวน์รูท GROOT CONSTANTIA WINE ROUTE พร้อมให้ท่านชิมไวน์ชนิดต่างๆ ซึ่งได้รับรางวัลในแต่ละปี โดยเฉพาะไวน์แดงที่นี่มีชื่อเสียงมาก ..ท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าๆได้อีกด้วย เพราะไวน์จากแอฟริกาใต้นับว่ามีชื่อเสียงไม่แพ้ไวน์จากยุโรปเลยทีเดียว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Capetonian หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เคปทาวน์ ~ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเจมส์สมิทธ์เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
13.25 น.
ออกเดินทางโดย สู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK773 / EK376 *.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ  *.*.
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12.50 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 67,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ รวม 60 ดอลล่า เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 35,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า