โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์อเมริกาเหนือ
  

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดีซี
ไนแองการ่า นิวยอร์ก

(9 วัน 5 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ กาต้าร์
17.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง (พบหัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
20.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 833 ด้วยเครื่องบินลำใหม่ New ! Air Bus A380 ** ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 50 นาที โดยประมาณ **
23.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) ** เวลาที่ กาต้าร์ ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ชั่วโมง **
 
: กาต้าร์ ~ ฟิลาเดลเฟีย ~ วอชิงตัน ดี ซี
01.10 น.
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 727 ** บินข้ามผ่านมหาสมุทรแอตแลนติค ใช้เวลาบิน 13 ชั่วโมง 50 นาที โดยประมาณ **
07.45 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ** เวลาที่ ฟิลาเดลเฟีย จะช้ากว่าประเทศไทย 13.35 ชั่วโมง ** หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร . . ออกเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia City) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ และอิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และ ระฆังแห่ง อิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บ รักษาเอกสารและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United State of America)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington D.C.) เมืองหลวงเก่าแก่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี สวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้ง ที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญต่างๆ วอชิงตัน ดี.ซี. มีอาณาเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 16 กิโลเมตร โดยใจกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่อยู่ระหว่างทำเนียบขาวและอาคารรัฐสภา โดยอาคารรัฐสภาจะแบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วนคือ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ และ ตะวันตกเฉียงใต้ โดยถนนที่สร้างใหม่ในแนวเหนือใต้จะเป็นตัวเลข ในขณะที่ถนนในแนวตะวันออกตกจะเป็นตัวอักษร a b c ซึ่งถนนเส้นเก่ายังคงชื่อเดิมอยู่ ถนนทแยงเป็นชื่อรัฐสถานที่สำคัญในเมืองประกอบด้วย ทำเนียบขาว ตึกสำคัญและตึกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่สำคัญ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่หลายแห่งบริเวณรอบ สถาบันสมิธโซเนียน ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ชื่อ เนชันแนลมอลล์นอกจากนี้ในเมืองยังประกอบด้วย หอศิลป์แห่งชาติ จอร์จทาวน์ซื่งเป็นบริเวณที่เก่าที่สุดของตัวเมืองและเป็นแหล่งชอปปิงอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ยูเนียนสเตชัน สถานีรถไฟและรถไฟใต้ดินที่สำคัญของเมือง และไชนาทาวน์ (อิสระอาหารค่ำ)
ค่ำ
ที่พัก Holiday Inn Chantilly หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: วอชิงตัน ดี ซี ~ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอเมริกา 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว , สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ , อนุสาวรีย์รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย ชม สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนียนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ประเทศฝรั่งเศส
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยเครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด และ ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และ เครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Chantilly หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: แฮรีสเบิร์ก ~ คอร์นนิ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก (Harrisburg City) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฝั่งรัฐเพนซิลวาเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำซัสควิฮานน่า นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้ท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATEุ์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning City) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องแก้ว นำท่านชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องแก้วของอเมริกา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Ramada Painted Post หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: บัฟฟาโล่ ~ น้ำตกไนแองการ่า ~ แฟชั่นไนแองการ่า เอาท์เล็ท
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo City) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศแคนาดา โดยมี น้ำตกยักษ์ “ ไนแองการ่า ” ขวางกั้น ระหว่างประเทศอเมริกาและแคนาดาอยู่
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตกที่มีอาณาบริเวณ ปริมาณมวลน้ำไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลง ก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณหากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่เกิด จากละอองน้ำ อยู่เหนือน้ำตก ซึ่งสวยงามมากๆ โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจำ เนื่องจากมีละอองน้ำลอยขึ้นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกล้ที่สุด ด้วยเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ำเข้าสู่ธารน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ** หมายเหตุ : เมด ออฟ เดอะ มิส (Maid of the Mist) จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม กำหนดวันที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้ ** นำท่านเดินทางสู่ แฟชั่นไนแองการ่า แฟคตอรี่เอาท์เล็ท อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังสัญชาติอเมริกาในราคาโรงงาน (อิสระอาหารค่ำในเอาท์เล็ทเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง)
ค่ำ
ที่พัก Days Inn At The Falls หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: Woodbury Common Premium Outlets ~ นิวยอร์ก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์ก ซิตี้ (New York City / NYC) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง และสังคม ที่สำคัญที่สุดของโลก มีตึกระฟ้า และตึกที่สูง มากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets เอาท์เล็ท ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา ศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำสัญชาติอเมริกา และ อีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลก ไว้ที่นี่ อาทิเช่น BURBERRY , GUCCI , CHANEL , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย (อิสระอาหารค่ำในเอาท์เล็ทเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง)
ค่ำ
ที่พัก Wyndham Garden Newark Airport หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: นิวยอร์ก ~ ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ ~ ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Empire State ~ ฟิฟท์ อเวนิว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินลงเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี ระหว่างนั้นท่านจะได้ชมความงดงามของ สะพานบรูคลิน สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากการขึงลวดเหล็กในสมัยโบราณ ชมวิวทิวทัศน์ความงดงามของเกาะแมนฮัตตัน นำท่านชม มหานครนิวยอร์ก นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ผ่านชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้ากลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ รวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ , หอสมุดประชาชน , โบสถ์เซนต์แพททริค , ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำเป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี 2001 ผ่านชม จัตุรัสไทม์สแควร์ พิเศษ ! นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle , An Affair to Remember , King Kong จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้ง สินค้า แบรนด์เนมระดับโลก (อิสระอาหารกลางวันและค่ำ เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง)
17.00 น.
พบกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
22.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 702 ** ใช้เวลาบิน 12 ชั่วโมง 35 นาที โดยประมาณ **
 
: นิวยอร์ก ~ กาต้าร์
17.35 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
21.10 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 822 ** ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 50 นาที โดยประมาณ
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
07.35 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,555 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 65,555 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ท่านละ 6,500 บาท)
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ รวม 50 ดอลล่า เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

วีซ่าเข้าประเทศอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เอกสารทั้งหมดใช้ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ในวันเข้าสัมภาษณ์

หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) -
รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ต้องมัดผม และ เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่เครื่องประดับ หรือแว่นตา ไม่มีลวดลาย และถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน -
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง) -
สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร) -
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอทุกเดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องใช้เล่มเก่าพร้อมถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย (สถานทูตจะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) -
หลักฐานทางด้านการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง (ให้ระบุตำแหน่ง , วันเริ่มทำงาน , อัตราเงินเดือน) -
ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า -
ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง -
สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) -
กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส , หนังสือรับรองการทำงาน , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชนของสามี -
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการเดินทางจากบิดา - มารดา , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรให้เดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร - เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน , ที่ทำงาน , สถานศึกษา , เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก) -
กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ
 


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า