โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ยูเครน
  

ทัวร์ยูเครน
(7 วัน 5 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ ยูเครน
10.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 

12.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Ukraine International airline เที่ยวบินที่ PS272
 

18.25 น.

เดินทางถึงสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

ที่พัก โรงแรม PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
: สถานีรถไฟใต้ดิน ~ โบสถ์เซนต์โซเฟีย ~ โบสถ์เซนต์ไมเคิล ~ โรงละครโอเปร่า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านชมบรรยกาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครนเป็นเมืองท่าสำคัญด้านอุตสาหกรรมของยูเครน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่า สวยที่สุดในยุโรปอีกด้วย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำดนีปเปอร์ DHIPRO โดยเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์

ผ่านชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE เป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ และเป็นบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการที่สำคัญ และในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีการเปิดการจราจรในบริเวณนี้เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดิน และที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ โดยท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่างในวันหยุด กันอย่างอบอุ่น

ชม อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต GOLDEN GATE MONUMENT เป็นจุดที่เคยเป็นประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน คงเหลือไว้แต่ซุ้มประตูเมืองเท่านั้น และถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในปัจจุบัน และท่านจะได้พบเห็นรูปปั้นแมว โดยมีความเชื่อว่า หากท่านได้สัมผัสกับรูปปั้นท่านจะพบแต่ความโชคดี และจะได้มีโอกาสได้กลับมาเยือนอีกครั้ง

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นอีก 1 สถานที่ที่มีความสวยงามของจากการตกแต่งสถานีด้วยหินโมเสค โดยรถไฟสายนี้ถูกสร้างในสมัยสหภาพโซเวียต และได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งในแบบของโซเวียต โดยเน้นความหรูหรา สวยงามเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ความงามในแบบพระราชวัง ก็สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน

โบสถ์เซนต์โซเฟีย โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037 โดยกษัตริย์ยาโรสลาฟ ภายในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสวยงามมาก และรูปสัญลักษณ์พระแม่มารี ทำจากกระเบื้องโมเสค สีทองเหลืองอร่ามกว่าล้านชิ้น เป็นที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ในอดีต

โบสถ์เซนต์ไมเคิล (ถ่ายรูปด้านหน้า) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และถูกทำลายลงในสมัยที่ยูเครนถูกปกครองด้วยระบบสังคมนิยม และภายหลังที่ระบบนี้ล่มสลาย ประชาชนก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยใช้เวลาในการสร้าง 3 ปี ปัจจุบัน โบถส์เซนต์ไมเคิล ที่ท่านเห็นจึงเป็นอาคารหลังใหม่ทั้งหมด
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ เชอร์โนบิล เป็นสถานที่ที่สร้างอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรงงานปรมาณูนิวเคลียร์ระเบิดในวันที่ 26 เมษายน 1986 ที่กรุงเคียฟ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลและต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวถึง 350,400 คน ภายในท่านจะได้รับความรู้จากประวัติศาสตร์ ทั้งสาเหตุการระเบิดแนวทางการแก้ไขของสหภาพโซเวียต และการช่วยเหลือจากนานาประเทศ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้น

นำท่านชมโบถส์เซนต์แอนดริวเดอร์เซนต์ ST.ANDREW’S DESCENT โบสถ์แห่งนี้มีความสวยงามแปลกตา ไม่เหมือนทื่อื่นเป็นศิลปะแบบบารอค ออกแบบโดยรัสเตรลลี สถาปนิกชาวอิตาลีหนึ่งในผู้ออกแบบเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
หลังอาหาร นำท่านชมความสวยงามและมีมนต์เสน่ห์ของ โรงละครโอเปร่า เป็นโรงละครเก่าแก่ สร้างในสมัยสหภาพโซเวียต พร้อมนำท่านชมการแสดง ระหว่าง โอเปร่า หรือ บัลเล่ต์ ขึ้นอยู่กับวันที่คณะเข้าชม จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
 
ที่พัก โรงแรม PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
: กรุงเคียฟ ~ วิหารแห่งถ้ำ ~ พิพิธภัณฑ์มหาสมบัติแห่งชาติยูเครน ~ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม วิหารแห่งถ้ำ (MONASTERY OF THE CAVES,LAVRA) เป็นวิหารสำคัญในนิกายออร์โธดอกซ์ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1051ตั้งอยู่บน พื้นที่กว้าง 75 เอเคอร์บริเวณเชิงเขาริมแม่น้ำดนีปเปอร์ ประกอบด้วยอาคารหลายส่วน และส่วนสำคัญได้แก่ หอระฆัง สูง 76 เมตร , พิพิธภัณฑ์มหาสมบัติแห่งชาติยูเครน เป็นสถานที่เก็บรักษา และจัดแสดงสมบัติมีค่าต่างๆ ของประเทศยูเครน ได้แก่ อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องทอง เครื่องเพชรโบราณต่างๆ รวมไปถึงภาพวาด และส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ

วิหารแห่งถ้ำ เป็นส่วนชั้นใต้ดินของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นถ้ำแคบๆ ที่เคยเป็นที่พำนักของนักบวชของวิหารแห่งนี้ และยังเป็นที่เก็บรักษาร่างของนักบวชกว่า 100 รูปได้รับการรักษาในลักษณะของมัมมี่ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์จากองค์กร ยูเนสโก้ UNESCO โดยถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1990

และยังมี พิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว (MUSEUM OF MICROMINIATURES) ในท่านที่สนใจสามารถเข้าชม (ไม่ได้รวมในค่าทัวร์ หากท่านสนใจเข้าชมต้องซื้อบัตรเข้าชม)
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอนุสาวรีย์วีรสตรีแห่งยูเครน ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวเมืองเคียฟ และแม่น้ำดนิปเปอร์ภายในมีพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2   ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่ปลดประจำการสมัยสงครามโลก ครั้งที่นาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟ ซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้ว ได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆ เพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ

ชม แบล็กทิวลิป เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเคยลำเลียงทหารหลายพันชีวิต และร่างทหารที่เสียชีวิตกลับมายังกรุงเคียฟชมอนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ ที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน BORISPOL
 

19.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองลาวิฟ LVIV โดยสายการบิน Ukraine International airline เที่ยวบินที่ PS033
 
21.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองลาวีฟ LVIV จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ
 
ที่พัก โรงแรม RIUS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
: ลาวิฟ ~ เที่ยวชมความน่ารักของเมืองมรดกโลก “ลาวิฟ” ~ มหาวิหารโดมินิกัน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ยามเช้านำท่านชมเมืองลวิฟ (Lviv) MEDIEVAL TOWN   องค์กรยูเนสโกยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของโลก เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2009 นิตยสารยูเครนโฟกัส ยังยกให้ที่นี่เป็นเมืองที่ดีที่สุดในยูเครน สำหรับการพักอาศัย

ลวิฟเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ด้วยชัยภูมิที่สำคัญในการควบคุมเส้นทางเทือกเขาคาร์เพเธียนลวิฟจึงกล่าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการค้า ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ ชมนครแสนสวยที่เต็มไปด้วยตำนานเก่าแก่สืบเนื่องมาจากสมัยโบราณ และมีอีกฉายาว่า เมืองโรแมนติคแห่งฝั่งตะวันตก ยามเดินชมความงามของเมืองนี้เปรียบเสมือนเดินอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย ลวิฟ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและภาษา อยู่ห่างจากชายแดนโปแลนด์ เพียง 70

ลวิฟยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องขนมหวานและกาแฟซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวลวิฟ ชาวลวิฟอยู่ไม่ได้หากขาดกาแฟและขนมหวาน กาแฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่ม แต่ถือได้ว่าพิธีกรรมเพื่อการผ่อนคลาย มหาวิหารโดมินิกัน (Dormition Church) โบสถ์ประจำเมืองเก่าแก่ อายุกว่า 600 ปี ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และภายในโบสถ์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑสถานทางศาสนา
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารโบสถ์เซนต์ปีเตอร์และพอล (St.Peter and Paul Garrison Church) นิกายเยซูอิต สร้างขึ้นในปีค.ศ.1610-1620 สมัยนั้นเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียออกแบบโดย Sebastian Lachmius แต่ได้รับการแก้ไขต่อเติมแบบโดยช่างมืออาชีพ Jacopo Briano โดยได้ต่อเติม หอนาฬิกาที่มีความสูง 80 เมตรอยู่ด้านทิศใต้ ซึ่งเคยเป็นหอนาฬิกาที่สูงที่สุดในสมัยนั้น

นำท่านชม จัตุรัสไรน๊อค ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของลวีฟ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  ชมอาคาร  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของโลก
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก โรงแรม RIUS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
: เมืองลาวิฟ “AUSTRIA-HUNGARIAN TOWN” ~ จตุรัสมาเก็ต ~ นั่งรถไฟนอนสู่เมืองโอเดดซ่า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่าน ชมเมืองลาวีฟ ในส่วนของ “AUSTRIA-HUNGARIAN TOWN”  นำท่านชมความมั่งคั่งทางด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายในด้านสถาปัตยกรรม อย่างอาคารเรเนสซองส์อินตาเลียนในศตวรรษที่16ตั้งเคียงคู่กับโบสถ์แบบโกธิกกับโรงแรมแบบร็อคโคโค

ชมเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานแห่งศตวรรษที่15-17   ชมวิหารคาโตลิตสกีโซบอร์ซึ่งยอดหอคอยเป็นสัญลักษณ์เด่นสะดุดตาที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่14เมื่อครั้งลวิฟตกเป็นของโปแลนด์
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม จตุรัสมาเก็ต ที่มีศาลาว่าการเมืองลวิฟ ตามสถาปัตยกรรมแบบศตวรรษที่ 19 รอบๆ คือคฤหาสน์ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียนนา โบสถ์อุสเปนสกีอันเป็นศูนย์กลางของนิกายรัสเชียนออร์โธดอกซ์ของลวิฟ 

นำท่านชมโรสโตล โดมินีคานา  โบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง ที่มีอายุกว่า 600 ปี ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 18 พาท่านชมโรงละครโอเปร่า ที่ติด 1 ใน 5 โรงละครโอเปร่าที่สวยงามที่สุดในโลก
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังสถานนีรถไฟ เพื่อออกเดินทางจากมเมืองลาวีฟ มุ่งหน้าสู่เมืองโอเดดซ่า ODESSA โดยเป็น รถไฟนอนชั้นธุรกิจ นอนห้องละ 2 ท่าน (ออกเดินทางประมาณ 21.30 PM-10.30 AM)
 
: โอเดดซ่า ODESSA ~ บันไดโพธอมคิน (POTYOMKIN STAIRCASE) ~ สุสานโอเดสซา
10.30 น.

เดินทางถึงสถานีรถไปเมืองโอเดดซ่า ODESSA ท่านชมเมืองโอเดสซ่า (Odessa) อีกหนึ่งเมืองท่าแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศยูเครน ตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสีดำ (Black Sea) และยังถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของยูเครนอีกด้วย มีท่าเรือพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

ชมการจัดวางผังเมืองที่สวยงามลงตัวที่ถูกวางรากฐานจากบรรดาสถาปนิกจากยุโรปตะวันตก เช่น ดัชท์ ฝรั่งเศส และ อังกฤษ นำท่านเดินชมเมืองผ่านถนนที่สวยงามหลายสาย

แวะชม บันไดโพธอมคิน (POTYOMKIN STAIRCASE) ออกแบบโดย F.BOFFO มีบันไดทั้งหมด192 ขั้น สูง 27 เมตร และยาว 136 และ 5 เมตร ชมอนุสาวรีย์ DUKE DE RICHELIEU อาคารเทศบาลเมือง โบสถ์อัสสัมชัญ โอเดสซาโอเปร่าและบัลเล่ต์เธียเตอร์ (Odessa Opera and Ballet Theater) อีกหนึ่งอาคารที่มีความสวยงาม ซึ่งถูกเปิดครั้งแรกในปี 1810 และถูกไฟไหม้ทำลายไปใน ปี 1873 ต่อมาถูกสร้างขึ้นใหม่ในในสไตล์นีโอบาร็อค และเปิดอีกครั้งในปี 1887 ปัจจุบันถือว่าเป็นอาคารที่ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นหนึ่งในอาคารดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

ชม สุสานโอเดสซา (ODESSA CATACOMBS) ในเขต NERUBAYSKI ถูกสร้างขึ้นจากเหมืองแร่เก่าที่ถูกทิ้งร้างมานาน ภายในมีลักษณะเป็นอุโมงค์ใต้ดินคล้ายๆกับเขาวงกตที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่ ถ้ำหินยาวนับร้อยไมล์ ที่ครั้งหนึ่งชาวโอเดสซ่าใช้เป็นที่หลบภัยสงคราม จากกองทัพนาซีเยอรมัน ภายในจุคนได้นับหมื่นคน ปัจจุบันใช้เป็นอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จัดแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ในตัวถ้ำ
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโอเดดซ่า ODESSA
 

16.55 น.

ออกเดินทางจากเมืองโอเดดซ่าโดยสายการบิน Ukraine International airline เที่ยวบินที่ PS058
 

17.55 น.

เดินทางถึงสบามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ เพื่อเปลี่ยนเครื่องและออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ
 

19.25 น. ออกเดินทางจากกรุงเคียฟประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International airline เที่ยวบินที่ PS271
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
10.05 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 58,888 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 56,888 บาท(มีเสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าโรงแรม 4 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
สัมภาระท่านละ 30 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวมทั้งทริป 30 ดอลล่า หัวหน้าทัวร์ 21 ดอลล่า เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป รูปพื้นหลังขาว ห้ามสวมเสื้อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชัด
หลักฐานการทำงานที่ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน เงินเดือน วันลา
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
Bank Guarantee
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า