โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 842 : ทัวร์เกาะนางยวน
  

ทัวร์เกาะนางยวน
(4 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ
22.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
22.30 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ จ.ชุมพร บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: เกาะนางยวน
05.30 น. เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร ทำภารกิจส่วนตัวก่อน และทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
 
07.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ High Speed Catamaran ออกจากท่าเรือทุ่งมะขามน้อย สู่เกาะนางยวน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึงเกาะนางยวน นำท่านเข้าที่พัก เกาะนางยวน ไดว์ รีสอร์ท
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 1) หลังอาหาร อิสระดำน้ำดูปะการังหน้ารีสอร์ทตามอัธยาศัย หรือจะขึ้นไปยัง จุดชมวิวเกาะนางยวน ชมโค้งอ่าวที่เชื่อมเกาะทั้งสาม เข้าด้วยกัน งดงามจนติดอันดับจุดชมวิวทางทะเล อันดับต้นๆของประเทศไทย
 
เย็น บริการอาหารเย็นห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
: ดำน้ำชมปะการัง ~ เกาะเต่า ~ เกาะนางยวน
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านลงเรือท้องถิ่นดำน้ำดูปะการังรอบเกาะเต่า อาทิ อ่าวลึก อ่าวตะโหนด อ่าวม่วง ให้ท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลานานาชนิด
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังกันต่อที่ เกาะฉลาม อ่าวเทียนออก แหลมเีทียน ชมปฎิมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามและแปลกตา ของ หินตาโต๊ะ หินอาแม๊ะ
 
เย็น บริการอาหารเย็นห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
  
: เกาะนางยวน ~ ชุมพร ~ กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 6) หลังอาหารเก็บสัมภาระ บันทึกความประทับใจด้วยบรรยากาศยามเช้า จากนั้น CHECK OUT ออกจากที่พัก
 
10.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ จ.ชุมพร
 
เที่ยง ถึงท่าเรือทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปชิวๆกันที่ เพลินวาน และทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย
 
22.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 10 ปี) ท่านละ 5,900 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเรือนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE @ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า