โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 822 : ทัวร์เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์
  

ทัวร์เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์
(5 วัน 4 คืน)

: กรุงเทพฯ
20.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
20.30 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ จ.พังงา บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: หมู่เกาะสุรินทร์
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังอาหารให้ท่านเปลี่ยนชุดเล่นน้ำและทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ โดยเรือ Speed Boat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านดำน้ำชมปะการัง และปลาสวยๆ บริเวณ อ่าวแม่ยาย และ อ่าวเต่า
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังกันต่อ ที่อ่าวผักกาด และเกาะตอรินลา
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
: หมู่เกาะสิมิลัน
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา ให้ท่านเปลี่ยนชุดเล่นน้ำพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากดำน้ำ, ชูชีพ) จากนั้นออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามันเหนือและฝูงปลาบิน (ปลานกแอ่น) มีให้เห็นตลอดเส้นทาง หากโชคดีอาจเจอปลาโลมาเล่นน้ำให้ดูด้วย (ระยะทางประมาณ 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านดำน้ำชมปะการัง และปลาสวยๆ หลากหลายชนิดที่เกาะบางู (เกาะ 9) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8)
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือขึ้นไปชมวิวบนหินเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน จากนั้นนำท่านไปดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ทะเลกันต่อ ที่เกาะปายู (เกาะ 7) และเกาะเมี่ยง (เกาะ 4)
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
  
: อ่าวพังงา
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ่าวพังงา
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) หลังอาหารชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา และปฎิมากรรมตามธรรมชาติของ เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาหมาจู เกาะนมสาว สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับฝั่ง
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
: กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 10 ปี) ท่านละ 8,900 บาท (ไม่เสริมเตียง)

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเรือ Speed Boat นำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า