โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 341 : ทัวร์สามพันโบก
  

ทัวร์สามพันโบก@อุบลราชธานี
(3 วัน 2 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ อุบลราชธานี
19.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ จ.อุบลราชธานี
 
: อุบลราชธานี ~ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ~ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ~ ผาแต้ม ~ หาดชมดาว ~ สามพันโบก
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว นำท่านชมความสวยงามของต้นไม้ (ต้นโพธิ์) เรืองแสง อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านชม

แม่น้ำสองสี ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำโขง กับแม่น้ำมูล (โขงสีปูน มูลสีคราม) อิสระกับการเก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ และนมัสการหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ซึ่งมรณภาพไปถึง 21 ปี สังขารไม่เน่าเปื่อย ซึ่งปัจจุบันยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม ภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผา ติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย รวมระยะทางประมาณ 3000 เมตร (แต่ทัวร์จะพาเดินชมระยะทางเพียง 500 เมตร เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถเห็นภาพที่ชัดจน และกลุ่มใหญ่ที่สุด)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านชม

ปลายฟ้ารีสอร์ท บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี Check In เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

หาดชมดาว ที่เเที่ยวแห่งใหม่ อยู่ไม่ไกลจากที่พัก ซึ่งความสวยงามเทียบเท่ากับ สามพันโบก เลยทีเดียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่านได้เดินทางเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

หาดสลึง นำท่านลงเรือเพื่อล่องชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขง ประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างต่างๆ ซึ่งมีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติ  โดยเรือจะจอดให้ท่านได้ชมจุดต่าง อาทิ ปากป้อง, ถ้ำนางเข็นฝ้าย, ถ้ำนางต่ำหูก, หาดหงษ์, หาดหินสี, หลักศิลาเลข, แก่งสองคอน, ภูเขาหิน และหาดแห่ และจุดที่เป็น ไฮไลท์ คือ สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนแห่งสยาม" ให้ท่านชม และถ่ายภาพจุดต่างๆ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง ไป-กลับ โดยจะลงและขึ้นเรือที่ท่าเรือ หาดสลึง)

***ช่วงฤดูฝนจะพาชม น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) และน้ำตกสร้อยสวรรค์ แทน
 

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย......Zzzz
 
: วัดบ้านนาเมือง ~ วัดศรีอุบลรัตนาราม ~ ร้านผ้าไหมคำปุน ~ ช้อปปิ้งของฝากเมืองอุบลฯ ~ กรุงเทพฯ
เช้า ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านชม

พระอุโบสถรูปเรือสุพรรณหงส์ ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค ณ วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข) โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว) เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ หอระฆังประดับเซรามิค พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี และวิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าวิหารกลางน้ำที่สร้างไว้กลางน้ำบนพญานาคราชรูปร่างคล้ายเรือ ส่วนหัวเป็นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเข้าวิหารกลางน้ำเป็นทางเดินด้านหางนาคราช และซุ้มประตูใหญ่ (ประตูโขง) เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) ขนาดใหญ่ เมื่อไปถึงการจะเข้าไปในวัด ก็ต้องลอดท้องช้างที่เป็นประตูเข้าไป ถือเป็นการสร้างศิริมงคล และสะเดาะห์ให้กับผู้ที่เข้าวัดทุกคน

พระแก้วบุษราคัม ที่ วัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเจ้าผู้ครองเมืองอุบลฯ ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์ เพื่อเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลฯ

ซื้อของฝากของดีเมืองอุบลฯ อาทิเช่น แหนม หมูยอ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านชม

ผ้าไหมพื้นเมืองของเมืองอุบลฯ ที่ ร้านคำปุน ให้เวลาพอสมควร

ผ้ากาบบัว ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุบลฯ พร้อมผลิตภัณฑ์อีกมากมายของ กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างเดินทางกลับ (ประมาณช่วง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์) จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,200 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง
ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญบริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า