โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เนปาล
  

ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
(9 วัน 8 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ กาฐมัณฑุ ~ เจดีย์สวยมภูนาถ
08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ การบินไทย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกาฐมัณฑุ ( KATHMANDU )ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
 
12.45 น.

ถึง ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม (เวลาของประเทศเนปาล ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที)

เจดีย์สวยมภูนาถ หรือวัดลิง
(Syambunath หรือ The Monkey Temple) ที่ตั้งของเจดีย์อยู่บนเนินเขา ทำให้เราสามารถชมวิวเมืองกาฐมาณฑุในมุมสูงได้ด้วย ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้วและดวงตา “ดวงตาเห็นธรรม” อยู่โดยรอบ องค์สถูปครึ่งทรงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ปล้องไฉนสีทองอร่าม 13 ชั้นเหนือองค์สถูป เป็นสัญลักษณ์แทนระดับธรรม 13 ชั้นก่อนบรรลุพระนิพพาน รอบ ๆ สถูป เป็นการผสมผสานความเชื่อของพุทธและฮินดูที่กลมกลืนกันอย่างงดงาม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522
เจดีย์สวยมภูนาถ หรือวัดลิง
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงระบำเนปาลี หลังอาหารพักผ่อนหรือจะช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย

*** แนะนำให้ช็อปปิ้งอุปกรณ์สำหรับเดินเทรคที่ขาด ในย่านทาเมล ราคาไม่แพงต่อรองได้***
 
ที่พัก โรงแรม Samsara Resort หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เมืองกาฐมาณฑุ ~ เมืองโภครา
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโภครา โดยรถยนต์ ระยะทาง 200 กม.ใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง เมืองโภครา เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสองของเนปาล เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแก่ง
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

ถึงเมืองโพครานำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูง 6,977 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอรรณาปุรณะ รอบๆทะเลสาบสัมผัสกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ดอกไม้ ต้นไม้นานาชนิด ล่องเรือไปเรื่อยๆ ถึงเกาะกลางทะเลสาบ
ทะเลสาบเฟวา

วัดบาราฮิ สักการะเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโภครา อิสระช้อปปิ้งที่ริมทะเลสาบโภคราตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
วัดบาราฮิ  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...

*** คืนนี้เตรียมตัวแพคกระเป๋าสำหรับ trekking เส้นทาง Poon hill 5 วัน 4 คืน ให้พร้อม ***
 
ที่พัก โรงแรม Mount Kailash Resort หรือเทียบเท่า
 
: โพครา ~ นายาปุล (NAYAPUL) ~ ทิคเฮดูนก้า (TIKHEDHUNGA) ~ อุลเลรี่ (ULLERY)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าออกเดินทางจากโภครา สู่ นายาปุล (Nayapul) ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมือง นายาปุลเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเทรคเส้นทาง พูนฮิลล์ และ อันนาปุระนา เทรคกิ้ง ซึ่งจะต้องมาทำ permit ที่นี่ ก่อนเดินเทรค
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล

วันนี้เราจะเริ่มเดิน เทรค จาก Nayapul สู่ ULLERY ระยะทางประมาณ 14 กม. ใช้เวลาเดินประมาณ 6 ชั่วโมง ช่วงแรกจะเป็นทางถนน แดดจะร้อนหน่อย ชมวิววิวทุ่งหญ้าสลับทุ่งนา ท่ามกลางภูเขาสูงใหญ่
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ช่วงบ่ายจะเป็นการเดินขึ้นบันได ถึง ULLERY ความสูงประมาณ 2,187 เมตร นำท่านเข้าที่พัก เป็นลักษณะ Guest house สำหรับนักเดินทางเทรคกิ้งตามจุดพักต่างๆ สะอาดและปลอดภัย
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
: อุลเลรี่ ( ULLERY) ~ โกเรปานี (GHOREPANI)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ สู่หมู่บ้าน GHOREPANI ระหว่างทางประมาณ 9 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างจะผ่าน ดงป่ากุหลาบพันปี (Rhododendron) ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ทางเดินวันนี้จะร่มรื่นไม่ร้อน
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

จากนั้นเดินทางต่อสู่หมู่บ้าน GHOREPANI ความสูงประมาณ 2,874 เมตร เป็นหมู่บ้านใหญ่
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
หากยังมีแรงเหลือ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ Poon Hill นับเป็นจุดชมวิวที่สวยติดอันดับทื่เห็นแนวของภูเขาอัณณปุรณะ ที่สวยงาม หรือ จะรอชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก
 
: โกเรปานี (GHOREPANI) ~ พูนฮิล (POON HILL) ~ ทาดาพานี (TADAPANI)
04.00 น.

เริ่มเดินสู่ Poon Hill ใช้เวลาเดินประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง เพื่อขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น มองเห็นวิวแบบพาโนราม่า ณ Poon Hill สูงประมาณ 3,210 เมตร จะเห็นยอดเขา Dhanulagiri และ Annapurna สมควรแก่เวลาเดินกลับมายังที่พัก
พูนฮิล poon hill
 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารเตรียมเดินทาง ต่อสู่ TADAPANI ระยะทางประมาณ 11 กม. ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เส้นทางเดินสบายๆ ระหว่างทางเรายังได้เห็นวิวยอดเขาหางปลา และ ยอดเขา อันนาปุรนะ ตลอดเส้นทาง ช่วงเช้าจะเป็นการเดินไปตามสันเขา จากยอดนึง สู่อีกยอดนึง
ทัวร์พูนฮิล
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

หลังอาหารออกเดินกันต่อ ลัดเลอะไปตามช่องเขา ขนานไปกับลำธาร ถึง TADAPANI ความสูงประมาณ 2,722 เมตรนำท่านเข้าที่พัก
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
: ทาดาปานี (TADAPANI) ~ กันดรุก (GHANDRUK)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารออกเดินทางสู่ GRANDRUK ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ระหว่างทางเรายังได้เห็นวิวยอดเขาหางปลา และ ยอดเขา อันนาปุรนะ ตลอดเส้นทาง
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

ถึง GRANDRUK นำท่านเข้าที่พัก วันนี้เราเข้าที่พักเร็ว ช่วงบ่ายเดิมชมหมู่บ้านกันตามอัธยาศัย
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
: กันดรุก (GHANDRUK) ~ โพครา
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารเช้าเดินทางกลับสู่ NAYAPUL วันนี้เราจะเดินกันประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วต่อด้วยรถยนต์ สู่ NAYAPUL และต่อไปถึง POKHARA (ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 ชั่วโมง)
ทัวร์เนปาล เทรคกิ้ง พูนฮิล
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระพักผ่อน หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ที่พัก โรงแรม Mount Kailash Resort หรือเทียบเท่า
 
: โภครา ~ กาฐมาณฑุ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่าน เดินทางกลับ กาฐมาณฑุ ระยะทาง 200 KM ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง

ถึง กาฐมาณฑุ นำท่านเข้าที่พัก
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก โรงแรม Samsara หรือเทียบเท่า
 
: กาฐมาณฑุ ~ เจดีย์พุทธนาถ ~ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม

เจดีย์พุทธนาถ BOUDHANATH ชุมชนของชาวทิเบต โบราณสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามองไปรอบทิศ บนฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งโดยรอบฐานรายล้อมด้วยกงล้อภาวนา รวมทั้งมีวัดทิเบตให้สักการะ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่น่าสนใจมากมายที่ตั้งเรียงรายขายอยู่รอบเจดีย์ ปีพ.ศ.2502 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน
เจดีย์พุทธนาถ BOUDHANATH เจดีย์พุทธนาถ BOUDHANATH
 

13.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 
18.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 43,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
ค่าโรงแรม 8 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าวีซ่าเนปาล และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
สัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวมทั้งทริป 45 ดอลล่า หัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า