โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์พม่า
  

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม
(4 วัน 3 คืน)

: ท่าอากาศยานดอนเมือง ~ มัณฑะเลย์ ~ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอร์ ~ วัดกุโสดอ ~ พระราชวังมัณฑะเลย์ ~ วัดพระหินอ่อน ~ ขึ้นชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
07.30 น. พร้อมกันที่ ท่ากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 1 เคาท์เตอร์ หมายเลข 3  สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ก่อนออกเดินทาง
10.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD244 ** ใช้เวลาบิน 1.55 ชั่วโมง **
12.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย ** เวลาท้องถิ่นประเทศพม่า ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที หรือ ครึ่งชั่วโมง **
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้ง หลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดย พระเจ้ามินดง ในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีต ของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง ** ปิดทุกวันที่ วันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี ** นำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 โดยมีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สัก ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์แห่งนี้ ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สัก ก็ถูกไฟไหมเผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและ คูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั้งเดิมอยู่ ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของ พระราชวังของเก่าขึ้นมา เพื่อให้คนเยาวชนรุ่นหลังได้ชม ** ปิดทุกวันที่ วันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี ** นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่า จากนั้นนำท่านเดินขึ้นสู่ จุดชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว ** หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Shwe Ingyinn Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: อมรปุระ ~ สะพานไม้อูเบ็ง ~ วัดมหากันดายงค์ ~ พุกาม ~ ชมวิวทะเลเจดีย์และพระอาทิตย์อัศดง ในมุม 360 องศา ที่เจดีย์ชเวสันดอว์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านอำลาที่พัก ออกเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben Bridge) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon) จากนั้นนำท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัย หรือ ภัตตาหาร ตามกำลังศรัทธา ณ  (Maha Gandayon Monastery) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับบิณฑบาตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม นำท่านขึ้นชมทะเลเจดีย์เมืองพุกามพระอาทิตย์อัศดงในมุมมองแบบ 360 องศาที่ เจดีย์ชเวสันดอว์ (Shwesandaw Pagoda) เจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ท่านจะได้เห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา หรือที่เรียกว่า ทะเลเจดีย์ เจดีย์แห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ชั้น สามารถเลือกถ่ายรูปได้ตั้งแต่ชั้นแรก จนถึงชั้นบนสุดของตัวเจดีย์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Razagyo Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: พุกาม ~ ตลาดยองอู ~ วัดอนันดา ~ วิหารธรรมยังยี ~ เจดีย์ชเวสิกอง ~ มัณฑะเลย์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค และ บริโภค ข้าวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสำหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่ามีชื่อเสียงมาก เพราะฝีมือปราณีตและออกแบบสวย นำชม วัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ทำให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ นำชม วิหารธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นนำท่านสักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) เป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลาย ส่วนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Shwe Ingyinn Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: มัณฑะเลย์ ~ พระมหามัยมุนี ~ วัดลาภะมุณี ~ ท่าอากาศยานดอนเมือง
04.00 น. นำท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า และ ร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผู้รู้อันประเสริฐ" (The Great Sage) ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเมียะนี เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าในยุคราชวงศ์คองบอง เดิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่ มีตำนานเล่าว่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ องค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หนัก 6.5 ตัน ก่อนสร้าง กษัตริย์ผู้สร้างทรงพระสุบินว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพรให้พระพุทธปฏิมาองค์นี้ เป็นตัวแทนของพระองค์ เพื่อเป็นเครื่องสืบพระศาสนาไปในภายหน้า โดยในอดีต แม้เมืองยะไข่จะถูกโจมตีโดยกษัตริย์เมืองอื่นที่ทรงแสนยานุภาพอย่างไร ก็ไม่อาจที่จะเคลื่อนย้ายองค์พระมหามัยมุนีนี้ออกจากเมืองได้ ต้องมีเหตุให้ขัดข้องทุกครั้งไป จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระเจ้าปดุง แห่งราชวงศ์คองบองสามารถตียะไข่ได้ และได้อัญเชิญพระมหามัยมุนีออกจากยะไข่ได้ ในปี พ.ศ. 2327 (ภายหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และการปราบดาภิเษกขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 2 ปี) โดยล่องมาตามแม่น้ำอิระวดีมายังเมืองมัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนีจึงได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑเลย์ เป็นการถาวรนับแต่นั้นเป็นต้นมา ประเพณีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี และด้วยความเชื่อว่า พระพุทธมหามัยมุนี นี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร (บางตำนานก็เล่าว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้า) จึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวาย โดยทุกเช้า เวลาประมาณ 04.00 น. พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่จริงๆ อนึ่ง องค์พระมหามัยมุนีมีการปิดทองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะป่ำไปทั้งพระองค์ ซึ่งหากเอานิ้วกดลงไป ก็จะรู้สึกได้ถึงความอ่อนนิ่มของทองคำเปลวที่ปิดทับซ้อนกันนับเป็นพันๆ หมื่นๆชั้น ตลอดระยะเวลาเนิ่นนานกว่าศตวรรษ ทำให้พระมหามัยมุนีมีอีกพระนามหนึ่งว่า "พระเนื้อนิ่ม" แต่น่าแปลกที่ว่า แม้จะมีการปิดทองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนองค์พระใหญ่ขึ้นเพียงใดก็ตาม แต่พระพักตร์ขององค์พระมหามัยมุนีก็ยังแลดูใหญ่ตามองค์พระอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ไม่ได้มีการปิดทองที่องค์พระพักตร์เลยแม้แต่น้อย สำหรับในประเทศไทย ที่วัดหัวเวียง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ก็ได้มีองค์พระจำลองของพระมหามัยมุนีนี้เป็นพระประธานของวัดด้วย และอีกองค์หนึ่งคือพระมหามัยมุนีสายสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ที่ประดิษฐานพลับพลาชั่วคราว ณ วัดพระธาตุดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริง และได้ทำพิธีในวัดพระมหามัยมุนีองค์จริงโดยพระสังฆนายกแห่งสหภาพเมียนมา และได้มอบให้พระสงฆ์เมืองมัณฑะเลย์ จำนวน 108 รูป ทำพิธีตลอด 3 วัน (14-16 มีนาคม 2557) และได้อัญเชิญมาประเทศไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ และทุกเช้าวันพระ จะมีพิธีสรงพระพัตรโดยพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมายจากประเทศสหภาพเมียนมา
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ วัดลาภะมุณี (งูศักดิ์สิทธิ์) หรือ วัดพญางู ซึ่งเป็นวัดที่มีความเชื่อว่า มีพญางูมีส่วนช่วยสร้างวัดนี้ขึ้นมา จะมีงู 3 ตัว ขดตัวอยู่ข้างๆพระพุทธรูปโดยในทุกๆวันจะเลื้อยลงมาอาบน้ำและทานไข่วันละ 3 ฟองในทุกๆวันและก็จะเลื้อยกลับขึ้นไปเฝ้าพระพุทธรูปเป็นเวลา 24 ชม. ว่ากันว่าเป็นงูที่เลื้อยเข้ามาอยู่ในวัดเองและงูเหล่านี้ไม่เคยทำร้ายใครเลย      เปรียบเสมือนงูที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระพุทธเจ้าได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
12.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่FD245 ** ใช้เวลาบิน 1.55 ชั่วโมง **
15.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 19,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 19,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดโปรแกรม
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์พม่า คนขับรถพม่า หัวหน้าทัวร์ รวมทั้งทริป 500 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็มบริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า