โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์โมร็อกโก
  

ทัวร์โมร็อกโก
(9 วัน 6 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Etihad Airways เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
20.35 น. ออกเดินทางสู่ อาบูดาบี้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY-401 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.35 ชั่วโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
: อาบูดาบี้ ~ คาซาบลังก้า
00.10 น.

เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี้ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 

02.45 น.

ออกเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า โดยเที่ยวบินที่ EY-613 (ใช้เวลาประมาณ 8.50 ชั่วโมง)
 

08.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและรับกระเป๋าสัมภาระ นำทุกท่านชม สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 นับเป็นสุเหร่าขนาดใหญ่ ถือเป็นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ โดยวัสดุที่นำมาใช้ก็ล้วนมาจากเมืองต่างๆของโมรอคโคทั้งสิ้น สุเหร่านี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคแท้ๆ มีหอนาฬิกาที่เป็น landmark เด่นมีความสูงถึง 210 เมตร จากนั้นชมทิวทัศน์รอบๆสุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวฝั่งทะเลที่สวยงาม
 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราบัต (Rabat) เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส นำท่านชมเมืองราบัต เมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม นำชม สุเหร่าหลวง และพระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัติรย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่าเพื่อประกอบศาสนกิจ ชมความงามภายนอกของ The Royal Palace จากนั้นชม สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยการของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
ที่พัก โรงแรม Golden Tulip Farah หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
: ราบัต ~ เมคเนส ~ เฟส
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชฟชาอูน เมืองเล็กๆที่ห้ามนักท่องเที่ยวพลาดเมื่อมาเยือนโมรอคโค ด้วยเมืองมีเสน่ห์ที่บ้านเรือนที่ทาเป็นสีฟ้าและขาวทั้งเมือง ตัดกับสีเขียวของป่าไม้เนื่องจากตัวเมืองอยู่ในหุบเขา เกิดเป็นภาพที่ชวนให้นักท่องเที่ยวต่างหลงใหลในเสน่ห์ของเมืองนี้

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเมคเนส อดีตเมืองหลวงโบราณในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (Mouley Ismail) นำท่านชม ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ประตูเมืองที่ก่อจากผนังที่ทาสีส้มอมชมพูประดับประดาด้วยโมเสก และกระเบื้องชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับแสนชิ้น ทำให้ประตูแห่งนี้มีเอกลักษณ์และสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฟซ เมืองหลวงเก่าอีกแห่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม เฟซ เมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณสีฟ้า สร้างตามแบบสภาปัตยกรรมศิลปะอิสลาม ประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบ นำท่านชม ป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเก่า Medina of Fez ซึ่งเป็นเขตที่มีซอยเล็กซอยน้อยกว่า 10,000 ซอย แบ่งเป็นซอยๆ ย่อยเพื่อทำการค้าขายต่างๆ ทั้งเครื่องใช้ทองเหลือง เครื่องทองแดง เครื่องจักรสาน และย่านขายพรม ภายในตัวเมืองเก่าเมดิน่านี้ ไม่อนุญาตให้ใช้รถสัญจนไปมา การขี่ลาจึงเป็นการเดินทางที่ชาวเมืองนิยม อิสระให้ทานเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ณ ตลาดกลางเมืองเฟซ เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าและต่อรองราคาอย่างสนุกสนาน
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
ที่พัก โรงแรม Royal Mirage Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
: อิเฟรน ~ เมอร์ซูก้าร์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน เมืองที่ชาวฝรั่งเศสที่เคยปกครองที่นี้นิยมมาสร้างที่พักตากอากาศบริเวณนี้ ตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บ้านเรือนที่นี้ส่วนใหญ่เป็นหลังคาอิฐสีแดง มีดอกไม้บานสะพรั่งและทะเลสาบที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน ตัวเมืองสงบสวยงามเหมาะเป็นเมืองพักผ่อนจนได้รับฉายา “เจนีวาแห่งโมรอคโค”
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์ซูก้า เมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทราบในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นทะเลทรายที่ร้อนที่สุดของโลกอีกด้วย นำท่านเปลี่ยนเป็นรถ 4X4 สู่ทะเลทรายซาฮ่าร่า
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ที่พัก โรงแรม Auberge du Sud หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของชาวเบอร์เบอร์ ชาวทะเลทรายดั้งเดิม ที่ตั้งแคมป์อยู่กลางผืนกลางอันเวิ้งว้าง โดยมีทะเลดาวขับกล่อมให้ท่านเข้าสู่นิทรา
 
: โอเอซิส Tinerhir
เช้า

นำทุกท่านขี่อูฐชมทะเลทรายซาฮาร่า ในช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับภาพพระอาทิตย์ดวงโต ค่อยๆโผล่ขึ้นจากสันทราย อาบไล้แสงสีทองปลุกทุกชีวิตให้ตื่นจากนิทรา เป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทุกท่านจะจดจำไม่รู้ลืมเลือน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางกลับโดยรถ 4X4 เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโค้ชเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมือง Tinghir แวะชมโอเอซิสขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุ แต่ด้วยร่มเงาต้นปาล์มที่โอเอซิสนี้ ทำให้เป็นสวรรค์น้อยๆของนักเดินทางชาวทะเลทรายมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสตั้งกองกำลังทหารและพัฒนาที่นี้ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร ปัจจุบันเมืองเป็นพักผ่อนตากอากาศที่มีกิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นขี่มอเตอร์ไซดทะลุยเนินทราย ขี่รถ 4x4 ตะลุยเนิน เป็นต้น
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ที่พัก โรงแรม Karam Palace Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
: Ait Benhaddou ~ มาราเกซ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบน ฮาดดู ชมป้อมปราการของเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหลากหลายเรื่อง อาทิ Lawrence of Arabia, Hidalgo, Kingdom of Heaven และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้ เริ่มตั้งแต่ปี 1992
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมาราเกซ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส อดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐ ที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ซึ่งเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงรัชสมัยราชวงศ์อัลโมราวิด ในศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันเมืองมาราเกซแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของโมรอคโค สองข้างทางท่าจะตื่นตาตื่นใจกับภาพบ้านเรือนมีสร้างจากปูนสีส้ม นับเป็นภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นนำทุก่านชม จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาดทั้ง 4 ด้าน นำชม สุเหร่า Koutoubia มัสยิดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเมืองมาราเกซ สร้างจากหินและอิฐแดง มีความสูงกว่า 80 เมตร ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในมาราเกซ เราก็จะมองเห็นสุเหร่าแห่งนี้ อิสระให้ทางเก็บภาพเมืองมาราเกซ เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวติดอันดับโลก รวมไปถึงเพลิดเพลินกับการเดินตลาดสัมผัสสีสันความมีชีวิตชีวาแบบฉบับโมรอคโคขนานแท้ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินซื้อสินค้าพื้นเมืองบริเวณย่านตลาดเก่า
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
ที่พัก โรงแรม Atlas Asni Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
: คาซาบลังก้า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำทุกท่านชม Majorelle Garden หรือ สวนของ Yves Saint Laurent สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธ์ไม้นานาชนิดจากทั่วโลก โดยเฉพาะต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธ์นับพันต้น ป่าไผ่ สวนบัวและกระถางดินหลากสีฉูดฉาดที่ศิลปินเจ้าของเดิมตกแต่งไว้อย่างลงตัว

จากนั้นนำชมพระราชวังบาเฮีย พระราชวังของท่านมหาอำมาตย์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น ภายในตกแกต่งด้วยปูนปั้นแกะสลัก และการวาดลวดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสกที่มีลวดลายละเอียดอ่อนช้อยสวยงาม
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า เมืองท่าและเมืองที่ตั้งอากาศยานระหว่างประเทศ
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 
ที่พัก โรงแรม Movenpick Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
 
: คาซาบลังก้า – สุเหร่า Hussan II
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารอิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
 

11.25 น.

ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY-612
 

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY-406
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
09.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 65,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 65,900 บาท(มีเสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าโรงแรม 6 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
สัมภาระท่านละ 30 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวมทั้งทริป 40 ดอลล่า หัวหน้าทัวร์ 27 ดอลล่า เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย
รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 2 รูป รูปพื้นหลังขาว ห้ามสวมเสื้อสีขาวและสีอ่อนในการถ่ายรูปและเห็นหน้าชัด
สำเนาบัตรประชาชน
หลักฐานการทำงานที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน
หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร ออกโดยธนาคารเท่านั้น


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า