โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
  

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ

(5 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ - ฮานอย - นาโกย่า
15.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.35 น.
เหินฟ้าสู่ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN612 เสริฟอาหารและเครื่องดื่ม
20.25 น.
ถึงสนามบินฮานอย แวะทำการเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น
 
: นาโกย่า - ทาคายาม่า Kami Sannomachi Street - ลิตเติ้ลโตเกียว - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
00.05 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 346
06.55 น.
เดินทางถึง เมืองนาโกย่า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขา ถูกรักษาสภาพบ้านเรือนในบรรยากาศของญี่ปุ่นโบราณไว้ได้อย่างดี ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ บ้านช่องสองข้างทางได้รับการอนุรักษ์ ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้อายุเป็นร้อยๆ ปี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เมืองเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของญี่ปุ่นโบราณ ตลอดทั้งเมืองจะให้ความรู้สึกเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มีสถานที่ดึงดูดความสนใจอยู่ตามจุดต่างๆ เป็นระยะๆ "ทาคายาม่า" ได้ถูกขนานนามว่า "ลิตเติ้ลเกียวโต" หรือเกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ ที่ยังคงอนุรักษ์อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในอดีตของชาวญีปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์ และยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อันงดงาม เงียบและสงบ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้ในแบบโบราณ ดูเก่าแก่ เพราะเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ตั้งแต่ในสมัยนารา เมืองหลวงเก่าแก่ยุคก่อนเกียวโตและโตเกียว ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมเซต ข้าวหน้าไก่ทอริยากิ รสชาติดั้งเดิม เสริฟคู่ซุปมิโซะร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียง หลังอาหารนำท่านเดินชม เขตเมืองเก่า Kami Sannomachi Street ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นแหล่งที่น่าเดินชมเมืองเป็นที่สุด เนื่องจากบรรดาร้านค้า และบ้านเรือนยังคงถูกรักษาและอนุรักษ์ไว้เหมือนหยุดเวลาเอาไว้ที่สมัยอดีต จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ที่ในพื้นที่ระหว่างจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ในหมู่บ้านจะแบ่งออกเป็นหลายๆโซนด้วยกัน ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านไสตล์กัสโช-สึคุริจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตรโครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า "กัสโซ" และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คนเลยทีเดียว
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัวชนิดต่างๆ นับร้อยเมนู พร้อมของหวานให้ทานไม่อั้น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก APA Hotel Kanazawa, Daiwa Roynet Hotel, Kanazawa Miyako Hotel, หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ทาคายาม่า - มัตสึโมโต้ เส้นทางเจแปนแอลป์ สโนวอลล์ ขึ้นกระเช้า + นั่งรถไฟ ชมความสวยงามของอัลไพน์รูท
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง เจแปนแอลป์ เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม นำท่านมายัง ทาเทยาม่า นำท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติ จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ำตกเมียวโจ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้แก่ท่านมิรู้ลืม นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพ ของช่องเขาที่เป็นเหวลึกสร้างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่อง เที่ยวทุกคน จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ำสลิงคั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สันเขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร สู่สถานีโองิซาว่า จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ แบบชาวญี่ปุ่น ที่พัก Tokyo Inn Matsumoto, Richmond Hotel Matsumoto หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: มัตสึโมโต้ - นาโกย่า ปราสาทมัตสึโมโต้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ในฤดูใบไม้ผลิบริเวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสีสันของดอกซากุระอีกครั้ง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่า
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองนาโกย่า เมืองเก่าแก่ที่มีปราสาทของเจ้าเมืองตั้งอยู่ในเมือง มีถนนสายใหญ่และสายเล็กตัดผ่านกันเชื่อมโยงการคมนาคมที่สะดวก ภูมิภาคนี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเครื่องปั้น ดินเผาของญี่ปุ่น ตลอดจนเครื่องเขิน เครื่องลงยา และศิลปหัตถกรรมอื่นๆ นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ (Osu Kannon) Temple วัดเจ้าแม่กวนอิมเล็กๆย่านใจกลางเมืองซึ่งชาวนาโงย่าให้ความนับถือกันมาก วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคำสั่งให้ย้ายศาลเจ้าจากกิฟุมาไว้ยังเมืองนาโงย่า วิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมโดยโคโบ ไดชิ (Kobo Daishi) ตัววัดหวุดหวิดจะถูกทำลายหลายครั้งจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยแต่ยังอยู่รอดมาได้ เสร็จแล้ว พาท่านแวะถ่ายรูปที่ นาโงย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower) หอกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์สูง 180 เมตร หองาโงย่าตั้งอยู่ในย่านซาคาเอะ (Sakae) บริเวณใจกลางเมืองนาโงย่า ด้านบนหอเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญของเมือง สามารถมองเห็นนาโงย่าได้ไกลสุดลูกหูลูกตา จากนั้นนำท่านมาที่ นาโกย่า สเตชั่น ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนาโงย่า ให้ท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อิสระอาหารค่ำ มอบเวลาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง เข้าสู่ที่พัก Tokyo Inn Chubu Airport Hotel, Comfort Hotel Chubu Airport หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: มัตสึโมโต้ - นาโกย่า ปราสาทมัตสึโมโต้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
10.30 น.
เหินฟ้าสู่ฮานอย ประเทศเวียดนามเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN347
13.40 น.
ถึงสนามบินนครฮานอย เพื่อแวะทำการเปลี่ยนเครื่อง
17.35 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 39,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 38,500 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 36,500 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 2,000 เยน เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า