โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
  

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิสุโอกะ โยโกฮาม่า โตเกียว
(5 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ
21.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Jet Asia ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
: นาริตะ - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ชิซูโอกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - อาบน้ำแร่แช่ออนเซน
01.15 น.
เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 988 (บริการอาหารบนเครื่อง)
09.35 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว......ได้เวลาตะลุยกันแล้ว..... นำท่าน เข้าสู่ วัดนาริตะซั น ชินโชจิ ( 8.5 ก.ม.) เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุดในภูมิภาคคันโต มีอายุกว่า 700 ปี อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับ สักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียโดยยังคง เอกลักษณ์ ของศิลปะแบบญี่ปุ่น เอาไว้ วัดแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของ โรงเรียนสอนศาสนา ลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้าคณะคันโจ ให้ทุกท่านได้เข้านมัสการ ขอพรองค์พระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเลือกซื้อวัตถุมงคลภายในวั
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของ "ภูเขาไฟฟูจิ" (190 ก.ม.) ที่ยังไม่ทันหลับสนิท และเป็นภูเขาไ ฟศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยความสูงประมาณ 3,776 จากระดับน้ำทะเลและมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งป ีทำให้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่สวย งามที่สุดในโลก ... เราจะนำท่านบรรยากาศของภูเขาไฟแห่งนี้ได้ใกล้ชิดถึง สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล นี่เป็นชั้นที่สูงที่สุดในการเดินทางโดยรถแล้วค่ะ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้เลือกมุมถูกใจ ณ ศาลเจ้าที่คอยปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ "ขนมอร่อยและสินค้าพื้นเมือง" มากมาย
19.00 น.
บริการอาหารเย็นแบบญี่ปุ่น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หรืออาหารบุฟเฟต์) หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำร้อนในออนเซ็น ภายในโรงแรม พักที่ SHOUEI-KAN , HEIAN HOTEL,KAINOYU HOTEL , NEW STAR หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ชมทุ่ง Pink moss - ไชน่า ทาวน์ - พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ จังหวัดยะมะนาชินำท่านชม ทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันว่า พิงค์มอส จุดที่สามารถชมได้สวยงามที่สุดต้องเป็นที่ฟูจิเท่านั้น พิงค์มอส เป็นดอกไม้พันธ์เล็กที่มีขนาดประมาณ 1.5 ซม. มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และ ขาว ชิบะซากุระ เป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกาเหนือ เรียกว่า Tweet มีลักษณะคล้ายกับดอ กซากุระแต่บานและออกดอกบนพื้นดิน จึงเป็นที่มาของชื่อ Shiba (พื้นดิน) + Zakura (ซากุระ ) ดอกชิบะซากุระจะชอบอยู่บนดินที่ระบายน้ำได้ดีและมีแดดส่องอย่างทั่วถึง และนิยมปลูกบนกำแพงหินหรือที่ลาดชันเป็นลักษณะคล้าย slope จึงกลายเป็นเสน่ห์ของสวนที่ปลูกดอกชนิดนี้ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โยโกฮาม่า
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเที่ยวชมย่าน ไชน่าทาวน์ ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่โยโกฮาม่า ถือเป็นชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1859 หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเมืองท่าให้มีการติดต่อค้าขายกับต่า งประเทศ ที่นี่ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารและภัตตาคารมากกว่า 500 ร้าน รวมทั้งยังมีร้านขายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมืออีกมากมาย ภายในยังเป็นที่ตั้งของ วัดคันเทอิเบียว ซึ่งชาวจีนที่อาศัยอยู่ให้ความเคารพนับถืออีกด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Nissin Cup Noodles Museum) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ เมืองโยโกฮาม่าเป็นพิพิธภัณฑ์ราเมนแห่งที่ 2 ของ Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการแนะนำให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงมนต์เสน่ห์ของ "บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป" หรือ "Instant Ramen" ซึ่งถือกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นแห่งแรก เป็นอาคารสูง 5 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพียงเพื่อบอกเล่าที่มาของการพัฒนา Instant Ramen เท่านั้น แต่ยังออกแบบมา เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัส และทดลองการทำราเม็ง ได้อีกด้วย .. ได้เวลาสนุกกันแล้ว นำท่านสู่ Chicken Ramen Factory ครัวทำราเม็งของเรา ให้ท่านได้เรีนนรู้ขั้นตอนทำราเม็งของคนญี่ปุ่น ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซอง ( รวมค่าทำราเม็งในรายการทัวร์แล้ว) และ กิจกรรมยอดนิยมที่ต้องมาทำที่นี่ก็คือ MY CUPNOODLES FACCTORY ทำบะหมี่ถ้วยของคุณเอง !!! ท่านสามารถเลือกเครื่องปรุงใส่ในบะหมี่ถ้วยของคุณ และ วาดลวดลายลงบนถ้วยบะหมี่บรรจุซอง ( ไม่รวมค่าทำในรายการ 1 ถ้วย ประมาณ 300YEN) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งรวมพลของ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสด มาขายอีกด้วย จากนั้น นำท่านตามรอย "ทีวีแชมป์เปี้ยน" (T.V. Champion)รายการยอดฮิตติดอันดับที่ "พิพิธภัณฑ์ราเม็ง" (10 ก.ม.) ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน ...นำท่านสู่โซน "พิพิธภัณฑ์" ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ "ราเม็ง" ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเม็งกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายชนิดและหลายแบรนด์ชื่อดัง แล้วนท่านสู่โซน "ร้านค้า" ท่านจะได้เลือก "ชมและชิม" รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ "เส้นราเม็งและน้ำซุป" ในแบบต่างๆ อิสระอาหารค่ำให้ท่านได้เลือกชิมลิ้มรสราเม็งกันคะ.. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL WING INTERNATIONAL YOKOHAMA หรือเทียบเท่า
  
: วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทาง ชม "วัดเซ็นโซจิ" หรือ "วัดอาซากุสะ" วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ "คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)" ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น "โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก" แขวนอยู่ …. จากนั้น นำท่านซื้อของฝาก ณ ดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้ซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็น KitKat คิดแคทหลายรสมากๆ ไม่ว่าจะเป็น รสชาเขียว ยอดนิยมที่สุด รสสตอเบอร์รี่ หรือ ช็อกโกแลตรสเมล่อน ถั่วพิสตาชิโอเคลือบวาซาบิ และ อื่นๆอีกมากมายในราคา Duty Free
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย อิสระอาหารค่ำ มอบเวลาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง สู่ นาริตะ เข้าสู่ที่พัก ณ GRADEN NARITA , MERCURE NARITA,GATEWAY NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ซื้อของฝาก ณ อิออนพลาซ่า - สนามบิน นาริตะ - กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย
11.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
14.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 989
19.10 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 35,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 34,500 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 32,500 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 2,000 เยน เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า