โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ยุโรป
  

ทัวร์ไอซ์แลนด์
(9 วัน 6 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ ดูไบ
13.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
15.50 น. ออกเดินทางสู่ สต๊อคโฮล์ม โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่EK371 / EK151(แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ)
 
: โคเปนเฮเก้น ~ เรคยาวิค
13.15 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าใบใหญ่ จากนั้นนำท่านเช็คอินเคาน์ สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) เพื่ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)

19.45 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเรคยาวิค โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) เที่ยวบินที่ FI213

20.55 น. เดินทางถึง เมืองเรคยาวิค(REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ... นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  
: เรคยาวิค ~ วงกลมทองคำ ~ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ~ น้ำตกกูลล์ฟอส ~ น้ำพุร้อนกีเซอร์ ~ ฟลูดีร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารน่านชมความงามเหนือธรรมชาติไอซ์แลนด์ในเส้นทางที่ชื่อว่า “วงกลมทองคำ”(GOLDEN CIRCLE) ชมทัศนีย์ของทุ่งหญ้ากับทุ่งลาวา ฝูงแกะ วัว ม้า หากินอยู่ตามธรรมชาติ นำท่านชม อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี่ (THINGVELLIER NATION PARK) ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 930 อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ นำท่านชม น้ำตกกลูฟอสตร์ (GULLFOSS WATERFALL)เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้ และชื่อนี้หมายความถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมระดับโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) ซึ่งมีความสูงของการพุ่ง 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ ICELAND HOTEL FLUDIR หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ฟลูดีร์ ~ เส้นทาง South Shore ~ น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ ~ หาดทรายสีดำน้ำตกสโกการ์ฟอส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเส้นทางสาย SOUTH SHORE ไอซ์แลนด์มีชื่อชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รั้บกายกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ทัศนีย์ภาพสองข้างทางเต็มไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ เป็นระยะๆ และ ภูเขาไฟเฮกลา (HEKLA) ที่มีความสูง 1,491 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่าน ถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยา แลนศ์ฟอสส์ SELJALANSFOSS)ซึ่งมีความ สูง 60 เมตร จากนั้นนำท่านชมน้ำตก สโกการ์ฟอสส์ (SKOGARFOSS)มีความสูงถึง 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึ่งท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของ เรนิสฟายาร่า (REYNISFJARA BEACH) ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำธรรมชาติ ชม หาดทรายสีดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลล์ รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น ..นำท่านเข้าสู่ SKOGAFOSS
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง พักที่ HOTEL SKOGAFOSS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: สโคการ์ฟอสล์ ~ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล ~ ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน ~ Hnappavellir
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafell)ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัวแบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโจกุลซาลอน(Jokusarlon)ให้ท่านได้ชมความสวยงามที่ ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนหรือทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก ขนาดต่างๆมากมายในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือในทะเลสาบ)*.*.*. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Hnappavellir
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ FOSS HOTEL GLACIER LAGOON หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: porvaldseyri ~ ภูเขาไฟเออยาฟจาลาคูล ~ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ ~ กรีนดาวิก ~ บลูลากูน ~ เรคยาวิค
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมือง PORVALDSEYRI
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (EYJAJALLAJIKULL)ภูเขาที่โด่งดังมากๆในปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาชมและถ่ายรูป ได้เวลา นำท่านเดินทางสู่เมืองฮเวอร์ราเกอร์ดิ(HVERAGEROI)ชมความงามของตัวเมืองอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ..เดินทางสู่ กรินดาวิก (GRINDAVIK)ชมบ่อน้ำร้อนบลูลากูน (BLUE LAGOON ) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิเช่น ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม,แคลเซี่ยม, ซัลเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซต์ และในบ่อยังมีเกลือแร่ซึ่งช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้อีกด้วย ให้ท่านได้อิสระกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำ)*.*.*....ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค
ค่ำ อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำในบริเวณบ่อน้ำแร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ PARK INN BY RADISSON REYKIAVIK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เรคยาวิค ~ โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ค)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN)สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคจาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขามีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้นจากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น PERLAN ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า THE PEARLที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (HALLGRIMSKIRKJA CHURCH)เป็นโบสถ์นิยายลูเทอร์แลนด์ มีความสูง 73 เมตร ใช้จัดพิธทางศาสนาที่สำคัญของเทศ ด้านหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของ เลฟร์อีริกสัน เป็นคนแรกของชาวนอสร์ ที่ไปเหยียบดินแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ด้วย นำท่านชม HOFDI HOUSE บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจและเคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น …นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
13.15 น. ออกเดินทางสู่กลับสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น (รับประทานอาหารค่ำบนเครื่องบิน)โดยสายการบิน ไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) เที่ยวบินที่ FI212
18.15 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPENHEGEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: โคเปนเฮเก้น ~ กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่าน ถ่ายรูปกับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด ตัวเอกจากเรื่อง เทพนิยายอันแสนเศร้าของฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์เซน นักเขียนชาวเดนมาร์กผู้โด่งดัง รูปปั้นลิตเติลเมอร์เมด โดยประติมากรชาวเดนมาร์ก เอ็ดวาร์ด อีริคเซน ถูกนำมาตั้งไว้ที่อ่าวโคเปนเฮเกนเมื่อ 97 ปีมาแล้ว นำท่านถ่ายรูปบริเวณน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา อิสระช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KONGENSNYTORVที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนลเป็นต้ นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(AMALIENBORG PALACE)เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่าง ๆที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947…ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK152/384 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 89,999 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 89,999 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 87,999 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 21,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,000 บาท
ทิปคนขับรถ 20 ปอนด์ หัวหน้าทัวร์ 15 ปอนด์/ท่าน/ทริป เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 35,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 6 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า