โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ยุโรป
  

ทัวร์โครเอเชีย
(7 วัน 4 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเตอร์กิส (TK) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
23.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK 69 เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
: อิสตันบูล ~ ดูบรอฟนิก
05.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน
09.20 น.
สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 439 นำท่านเหิรฟ้าสู่ดูบรอฟนิก เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
10.10 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานซิลิปี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านสู่ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ดูบรอฟนิกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลและควบคุมการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเลอะเดรียติก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเที่ยวชมย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส์ และบาโรก ดูบรอฟนิกเป็นเมืองสวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต สามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนัดพบของชาวเมือง เป็นที่ประกอบกิจกรรมและลงโทษผู้กระทำผิดในอดีต ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน หอนาฬิกา รูปปั้น St.Blaise ที่มีโบสถ์ประจำเมืองแห่งแรกเป็นฉากหลัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Kompas Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน
  
: ดูบรอฟนิก ~ มาลีสตอน ~ สปลิต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่มาลีสตอน เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซคใกล้พรมแดนเมืองนีอุม บอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอน และสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหิน และเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้มาลีสตอนเป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์มหอยนางรม หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆที่นี่ ระหว่างเดินทางจะผ่านอาณาเขตของบอสเนียและเฮอร์เซโกวินาที่เมืองนีอุม นีอุมเป็นเมืองรีสอร์ทริมฝั่งทะเลอะเดรียติก เป็นเมืองเดียวที่มีทางออกสู่ทะเลของบอสเนีย ทางหลวงที่วิ่งระหว่างเมืองดูบรอฟนิกทางใต้ และสปลิททางเหนือของโครเอเชียจะต้องวิ่งผ่านเมืองนี้เป็นระยะทาง 9 กม. ซึ่งรู้จักกันว่าเป็น นีอุมคอร์ริดอร์... ถึงมาลีสตอน ลงเรือล่องไปชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก และจิบไวน์ ดื่มด่ำกับรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่สปลิต เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เมืองเอกของแคว้นดัลเมเชีย สปลิตถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความเก่าแก่มาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยวของโครเอเชีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน จากนั้นเที่ยวชมเมืองสปลิต เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน พระราชวังส่วนพระองค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ผู้โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในปี 295 เพื่อเป็นที่ประทับในบั้นปลาย ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์ จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับห้องหับต่างๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3 ด้าน สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ องค์การยูเนสโก้ประกาศให้พระราชวังเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Dalmina Hotel Split หรือระดับเดียวกัน
 
: สปลิต ~ โทรเกียร์ ~ ซีเบนิก ~ โวดีเซ่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่โทรเกียร์ เมืองประวัติศาสตร์และอ่าวริมทะเลอะเดรียติกของโครเอเชีย ในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน และปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่า และได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 นำชมเขตเมืองเก่าซึมซับความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามของยุคโรมาเนสก์ ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวนิเชียน ชมจัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 จัตุรัสหลักของเมืองรองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน ชมประตูเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ ที่สร้างในศตวรรษที่12 ใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ เดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกต่างๆ... จากนั้นเดินทางสู่ซีเบนิก อดีตเมืองหลวงของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมืองเก่าแก่ริมฝั่งทะเลอะเดรียติก ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากอิตาลี ซีเบนิกได้รับการพูดถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปีค.ศ.1066 ในแผนผังราชวงศ์ของกษัตริย์พีทาร์เครสซิเมียร์ที่ 4 สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมจัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิกที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ หรือเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 15-16 ต้องใช้เวลากว่าร้อยปีจึงแล้วเสร็จ ทำให้รวมไว้ด้วยสถาปัตยกรรมต่างยุค และผ่านการตกแต่งจากช่างฝีมือมากมาย แรกสร้างเป็นสไตล์เวเนเชียนโดยจ้างช่างจากเวนิส แต่ทางการมองว่าไม่งามสง่าสมราคาจึงเปลี่ยนมาใช้ดัลเมเชียน ช่างฝีมือชาวโครแอตจากเมืองซาดาร์รับช่วงต่อ ซึ่งจูราจเสียชีวิตลงในปีค.ศ.1475 โดยผู้สานงานต่อจากเขาคือ Nikola Firentinac ผู้ใส่รายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ทำให้มหาวิหารเซนต์จาคอบได้รับการยกย่องว่างดงามเป็นหนึ่งในอะเดรียติก ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญจาคอบ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ของสาวกของพระเยซู องค์การยูเนสโกยกให้มหาวิหารเซนต์เจมส์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 จากนั้นนำท่านสู่โวดิเซ่ เมืองตากอากาศยอดนิยมในโครเอเชีย เนื่องจากโวดิเซ่เป็นเมืองที่มีชายหาดสวย น้ำทะเลใส รวมทั้งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติสำคัญของประเทศ เมืองนี้จึงเต็มไปด้วยโรงแรม รีสอร์ท และอพาร์ทเม้นท์มากมาย โดยสถานที่ยอดนิยมของเมืองได้แก่ ชายหาดพลาวา พลาซ่าที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติกที่สวยงาม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Olympia หรือระดับเดียวกัน
 
: โวดิเซ่ ~ ซาดาร์ ~ อุทยานพลิตวิเซ่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ซาดาร์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นดัลเมเชีย ที่นี่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มาค้าขายแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้ามาตั้งแต่อดีต ชมเมืองเก่าซาดาร์ มีจัตุรัสขนาดย่อม มีโบสถ์แบบไบแซนไทน์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้กัน จะเห็นบรรยากาศผสมผสานของคาเฟ่กลางแจ้ง ที่ตั้งร่มไว้ใต้เงาหอคอยและโบสถ์จากศตวรรษที่ 7 มีพ่อค้าแม่ขายนำงานฝีมือมาแบกะดินอยู่ตามแนวกำแพงเมืองเดิม ส่วนอาคารเก่าแก่หลายหลังได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก... ชมโบสถ์เซนต์อนาสตาเซีย คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเชีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4-5 เป็นมหาวิหารประจำเมืองซาดาร์ จากนั้นไปชมโรมันฟอรัม ลานประชุมกลางเมืองที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลอะเดรียติก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 แห่งของโครเอเชียที่นับว่าเก่าแก่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ถึง 300 ตร.กม. ภายในพื้นที่สีเขียวขจีอันแน่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อย่างจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ำตาล หมูป่า และพวกนกพันธุ์หายาก ทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ไปทุกอณุนี้เองจึงทำให้ได้รับการประกาศเป็นผืนป่ามรดกโลกในปีค.ศ.1979 เดินชมอุทยานไปตามบอร์ดวอล์ก ชมทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสีฟ้าปนเขียวริมสะพานมีฝูงปลานับร้อยว่ายเวียนวน ซึมซับและดื่มด่ำความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและทะเลสาบที่มีมากถึง 16 แห่ง บางจุดมีซากไม้ใต้น้ำที่ก่อให้เกิดภาพงดงามแปลกตา บางเวิ้งมีน้ำตกทั้งเล็กทั้งใหญ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมทิวทัศน์อันเขียวขจี และนิ่งสงบ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Macola หรือระดับเดียวกัน
 
: พลิตวิเซ่ ~ ซาเกรบ ~ อิสตันบูล
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโครเอเชีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมเมืองซาเกรบ เริ่มต้นจากจัตุรัสมหาวิเหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบพันปี เห็นได้จากทุกมุมของเมือง สร้างเพื่อรำลึกถึงชัยชนะต่อพวกตาตาร์ที่เข้ามารุกราน ผ่านไปชมตลาดโดแลค ตลาดกลางเมืองที่เปรียบเสมือนครัวของซาเกรบ ที่ยังรักษาขนบในการใช้ร่มแดงเป็นสัญลักษณ์เฉกเช่นสมัยโบราณ ท่านสามารถหาซื้อผลไม้ลูกอวบอิ่ม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จำพวกน้ำผึ้ง ชีส ขนมปังขิง หรืองานแฮนด์เมด ก็น่าซื้อและราคาย่อมเยามากๆ ผ่านชมประดูเมืองเก่าสโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสีพระแม่มารีที่เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1731 เข้าสู่จัตุรัสเซนต์มาร์ก ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์กเป็นหัวใจ และแตกต่างจากโบสถ์ในยุคเดียวกันทั่วไป ตรงที่หลังคาประดับด้วยกระเบื้องเรียงเป็นรูปตราสัญลักษณ์กองกำลังยุคกลาง สื่อถึงประเทศโครเอเชีย (รูปตราหมากรุกขาวแดง) แคว้นดัลเมเทีย (หัวลีโอพาร์ด 3 หัว) และสโลเวเนีย (แถบสีฟ้า ขาว แดง) รอบจัตุรัสเรียงรายไปด้วยทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเขตอัพเพอร์ทาวน์ ติดกันเป็นโบสถ์แคทเธอรีนที่ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธีสมรส อิสระจนได้เวลานัดหมาย เดินทางสู่ท่าอากาศยานซาเกรบ
20.10 น.
สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 1056 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
23.20 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
01.35 น.
สายการบินเตอร์กิส เที่ยวบินที่ TK 68 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
14.50 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 67,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 66,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าวีซ่าโครเอเชีย
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ 20 Euro
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 6 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80% 2 ใบ
หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเดียวกัน)
หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า