โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ยุโรป
  

ทัวร์กรีซ เอเธนส์ มิโคนอส ซานโตรินี
(8 วัน 5 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง (พบหัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ กาต้าร์ ~ เอเธนส์
02.05 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR837
05.15 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.15 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR209
12.15 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Eleftherios Venizelos International Airport ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ แหลมซูเนียน Cape Sounion ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้างทางท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซูเนี่ยน ที่นี่ เป็นที่ตั้งของวิหารของเทพโพไซดอน เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่งชาวกรีกเชื่อเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องพิทักษ์มหาสมุทรทั้งหมดบนโลกใบนี้ เชิญสัมผัสสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของกรีกโบราณ ถ่ายภาพบรรยากาศและความประทับใจได้บนยอดเขาของแหลมซูเนี่ยน ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมซูเนียนกันสวยงามโรแมนติกมากแห่งหนึ่งของโลก ได้เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าเข้าสู่ที่พักที่พัก Athenian Callirhoe Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ช่องแคบโครินธ์ ~ เมืองแนฟพลิออน ~ เอเธนส์?
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังบริเวณ ช่องแคบโครินธ์ Corinth Canal เชื่อมระหว่างทะเลเอเจี้ยน และทะเลไอโอเนียน คลองที่เกิดจากมนุษย์มีขนาดใหญ่ สูง 78 ม. กว้าง 24 ม. และมีความยาวถึง 6,343 ม. ลึก 12 ม. โดยมีถนนและเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างคาบสมุทรกับแผ่นดินใหญ่ ขุดขึ้นเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้า
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านชม เมืองแนฟพลิออน Nauplion Town เป็นเมืองท่าริมทะเลมีป้อมปราการอยุ่บนยอดเขาสูงกลาง เมือง เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซมาก่อนในปี ค.ศ.1829-1834 หลังจากที่ทำสงครามประกาศเอกราชกับประเทศตุรกีเป็นผลสำเร็จก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เอเธนส์ ด้วยเหตุผลที่ว่าเอเธนส์เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอพิดอรัส นำท่านเข้าชม โรงละครแห่งเอพิดอรัส โรงละครกลางแจ้งอายุกว่า 2,300 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1988 ตั้งอยู่ที่เนินเขาเอพิดอรัสได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ กรุงเอเธนส์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Athenian Callirhoe Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: กรุงเอเธนส์ ~ นั่งเรือ SEAJET ~ เกาะมิโคนอส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส Mykonos โดยเรือ SEAJET หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซ เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส Cyclades Island ในเขตทะเลอีเจียน Aegean Sea เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์มาพักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบ ดาราฮอลลีวูด แม้กระทั่งหญิงที่อยากเป็นชาย หรือชายที่อยากเป็นหญิง ตลอดจนชาวสีม่วงทั้งหลาย นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจนอนอาบแดด ณ เกาะมิโคนอสแห่งนี้ เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการโดยแท้ เต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมือง และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาด้วยสีขาวดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริง เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส Mykonos Island จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ กังหันลมแห่งมิโคนอส Mykonos Windmills ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล ถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณศตวรรษที่ 16 โดยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายกัน คือมีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลี และได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน จากนั้นนำท่านเดินสู่ มิโคนอส ทาวน์ Mykonos Town หรือ โชรา Chora หรือ โฮรา Hora เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าเรียงรายอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ล เวนิส Little Venice แห่งเกาะมิโคนอส ซึ่งมีความโดดเด่นและงดงามอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้ม ประดับระเบียงด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศ และกลิ่นอายที่มีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่เล็กๆ ที่น่ารัก บาร์อันทันสมัยมากมาย หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเข้มๆ กับเค้กวาฟเฟิ้ลที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่น หรือจะเลือกชมทะเลได้ตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก PORTO MYKONOS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เกาะมิโคนอส ~ เกาะซานโตรินี ~ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศของความงดงามตามธรรมชาติของเกาะมิโคนอส ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ได้ตามอัธยาศัย
11.30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.35 น.
เดินทางออกจาก เกาะมิโคนอส Mykonos โดยเรือ SEAJET สู่ เกาะซานโตรินี่
16.20 น.
เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ Santorini Island เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนี่ยนเพราะโลกชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส Cyclades Island ในแถบทะเลเอเจียน Aegean Sea เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถึงสองหมื่นคน แต่เกาะเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพวาดในโปสการ์ดต่างๆ นำท่านมุ่งหน้าสู่ทางตอนเหนือของเกาะ เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านเอีย Oia Village ความงดงามของหมู่บ้านโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนนำมาเป็นแบบวาดรูปกันเลยทีเดียว อิสระท่านเดินชมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอียนั่นก็คือ สถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอันโดดเด่นที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้ โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินสำรวจตามตรอกซอกซอยเล็กๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสีคราม ดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกินแถมยังตั้งลดหลั่นกันตามหน้าผาสูงชัน ยิ่งเพิ่มความน่ามองให้กับหมู่บ้านเอียยิ่งขึ้นไปอีก หลังจากเดินชมตามตรอกซอกซอยกันจนอิ่มหนำสำราญแล้ว โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั้นก็คือ นำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริเวณปลายท้องฟ้าสีฟ้าคราม มองไกลสุดสายตาช่างเป็นภาพงดงามเหนือคำบรรยายที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Rocabella Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เกาะซานโตรินี - ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ - ชิมไวน์ - กรุงเอเธนส์?
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมความงดงามของเกาะจากมุมสูง สู่ท่าเรือเก่านำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ที่สวยงามแปลกตาอันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อนเพื่อให้ท่านได้สัมผัสความงดงาม ของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบสีทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นน้ำพุร้อน หรือเที่ยวบริเวณทะเลสาบเพื่อถ่ายรูปกับบ้านบนเชิงเขาที่สร้างได้อย่างสวยงามบนเกาะซานโตรินี่ จากจุดชมวิวที่สุดเช่นกันได้เวลาพอสมควรนำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ (3ชั่วโมง) ให้ท่านสนุกสนานกับการเลือก นั่งลา Donky พาหนะที่โด่งดังและเก่าแก่ของชาวกรีกนั่งขึ้นจากเขา หรือจะเลือกนั่งเคเบิ้ลคาร์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ในความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวที่งดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบจะเป็นสีดำของ หาดเรด บีช Red Beach หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใน บริเวณ อโครติริ Akrotiri เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตังตนของเพลโต เป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ที่มีการพบหลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตั้งแต่ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงช่วงต้นยุคสำริด นำท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็นหาดทรายที่มีจุดเด่น คือ ถูกปลกคลุมไปด้วยหินกรวดสีดำทำให้ดูแปลกตากว่าหาดทรายที่เราเคยพบเห็นกันโดยทั่วไป ระหว่างทางท่านจะพบกับแปลงไร่องุ่น โดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ยๆ เนื่องจากมีกระแสลมแรง และที่นี่จะไม่มีการรดน้ำ เนื่องจากหมอกยามเช้าจะให้ความชุ่มชื้นเพียงพอต่อต้นองุ่นอยู่แล้ว นำท่านสู่ หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่นพักอาศัยอยู่ และนำท่าน แวะชิมไวน์ ณ Santo Winery ณ สถานที่แห่งนี้จะมีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยังมีรสชาติที่นุ่มลิ้น ท่านไม่ควรพลาดลิ่มลอง และควรค่าแก่การนำกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่อยู่ที่เมืองไทยอีกด้วยได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านใจกลางเมืองบริเวณ จัตุรัสธีโปโกปูลู Theotokopoulou Square แหล่งนัดพบประจำเมืองซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางเดิน ร้านขายเครื่องประดับ บาร์ ไนต์คลับ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือจะเลือกนั่งดื่ม กาแฟ เคล้าบรรยากาศที่รอบข้างดูแปลกตาแต่แฝงไปด้วยความงดงาม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.55 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบิน Aegean Air เที่ยวบินที่ A3361 สู่ กรุงเอเธนส์
21.40 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเอเธนส์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Athenian Callirhoe Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: กรุงเอเธนส์ ~ ชมเมือง ~ วิหารพาเธนอน ~ ช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่าพลักก้า ~ ประเทศไทย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ากนั้นนำท่านชม เมืองเอเธนส์ ชม จัตุรัสซินตักมา Syntagma Square ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม จากนั้นข้ามฝั่งไปทางอาคารรัฐสภา ซึ่งตั้งอยู่ในพระราชวังเก่า ท่านอาจมีโอกาสได้ชมการเปลี่ยนกะทหารยามหน้ารัฐสภา และผ่านชมสุสานทหารนิรนาม ที่รักษาการโดยทหารยามในชุดยูนิฟอร์มแบบดั้งเดิม ผ่านชม วิทยาลัยแห่งเอเธนส์ มหาวิทยาลัย และห้องสมุดแห่งชาติ นำชมผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค Pan Athenaic Olympic ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ1896 ถ่ายภาพกับ ประตูชัยเฮเดรียน Hadrian's Arch และศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ เพื่อมุ่งสู่ อโครโปลิส Acropolis อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน เข้าชม วิหารพาร์เธนอน Parthenon วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี 447 - 432 ก่อนปีคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆ ได้อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร ทำด้วยงาช้าง และแผ่นทองส่องแสงเรืองรองวิหารแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลง เป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก ที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิกยุคทองของกรีซที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า พลักก้า Plaka ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิส อดีตเคยเป็นที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัตศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายเล็กใหญ่สลับกันไปคล้ายยุคในอดีตกาล บรรยากาศโดยรอบของย่านพลักก้า จะทำให้ท่านมีความรู้สึกย้อนระลึกภายในอดีต ของกรุงเอเธนส์ที่มีบ้านเรือนขนาดเล็ก ปลูกติดกันมีระเบียงเหล็กดัดลวดลายสวยงามตามไสตล์นีโอคลาสสิค พร้อมดอกไม้คละสีกันดูสวยงามท่านจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ โดยรอบมีโบสถ์ยุคไบเซนไทม์มหาวิทยาลัยเก่าจะยังคงมีบางส่วนของประตู และกำแพงโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกที่น่ารักมากมายจากกรีซ พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำมันมะกอก ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศกรีซ เช่น ครีมทาผิว ครีมสระผม ครีมนวดผม สบู่ เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาด และสินค้าอื่นอีกเป็นจำนวนมาก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง หรือจะเลือกนั่งรับประทานอาหาร จิบกาแฟ ได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านเดินทางกับสู่ ท่าอากาศยาน Eleftherios Venizelos International Airport
 
: กาต้าร์ ~ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ์
01.20 น.
ออกเดินทางกลับ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR208
05.40 น.
เดินทางถึง โดฮา DOHA ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR832?
19.00 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 75,888 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 72,888 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 69,888 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ท่านละ 4,000 บาท)
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ รวม 48 ยูโร เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 6 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า