โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ยุโรป
  

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
(8 วัน 5 คืน)

: กรุงเทพ
22.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EGYPT AIR (MS) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
00.45 น.
ออกเดินทางสู่ นครปารีส โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 799 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์)
 
: มหานครปารีส
14.25 น.
ถึงสนามบิน ออรีย์ นครปารีส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ในวังบรรยาย ไม่ต้องเข้าคิวรอให้เสียเวลา)พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. นำท่านเข้าชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวัง ซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่มหานครปารีส
19.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  
: นครปารีส ล่องแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้ง ดีจอง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด นำคณะชมความสวยงามของนครปารีสด้วยการ ล่องเรือ “บาโตมูซ”ท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามลำน้ำแซนด์ สะพานอเล็กซานเดอร์-หอไอเฟล-โบสถ์นอร์ทเธอดาม-พิพิธภัณฑ์ลุฟว์- กับบรรยากาศสุดโรแมนติค
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ น้ำหอม เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย เมืองดิจอง เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทำเนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นำท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิค
20.00 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ NOVOTEL DIJON SUD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ดีจอง แองเกิ้ลเบิร์ก ยอดเขาทิทลิส ลูเซิร์น
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาทิทลิส ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10,000 ฟีท
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา หลังอาหารให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนยอดเขา จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยงาม เดินทางถึงลูเซิร์นนำท่านชมสะพานไม้คาเปล ( Kapellbruck หรือ Chapellbridge) สะพานที่มีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าราคาโรงงาน อาทิเช่น รองเท้า มีดพับ สวิส ช็อกโกแล็ต นาฬิกายี่ห้องดังของสวิส ฯลฯ
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ BESTWESTERN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ไฮเดลเบิร์ก โคโลญจน์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองที่สวยงามโรแมนติกที่มีแม่น้ำเนคการ์ไหลผ่าน นำท่านชมย่านเมืองเก่า สะพานเก่าข้ามแม่น้ำเน็คการ์ ท่านสามารถที่จะได้ถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบิร์กจากตัวสะพาน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่านเมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์ ได้เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองน้ำหอมโคโลญจน์ 4711 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ อันยิ่งใหญ่
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน นำท่านชม ศาลโลก ณ กรุงเฮก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ซานสคาน หมู่บ้านกังหันลม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ชมโรงงานรองเท้าไม้ โรงงานทำชีส ที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง โวเลนดัม ถ่ายรูปกับหมู่บ้านอันสวยงามริมทะเลเหนือ ท่านได้จะทดลองรับประทาน ปลาแฮริ่ง ที่แสนอร่อยซึ่งยัดไส้ไว้ในขนมปัง ได้เวลาเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินเล่นบริเวณย่าน เรดไรท์สตรีท ซึ่งเป็นย่านการค้าเพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คล้ายๆกับแหล่งพัฒพงษ์ที่กรุงเทพฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ TULIP INN RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: อัมสเตอร์ดัม สวนเคอเค่นฮอฟ กรุงเฮก กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก นำท่านเข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟสวนดอกทิวลิป ซึ่งหนึ่งปีจะมีเปิดหนึ่งครั้ง โปรแกรมนี้ จะเข้าได้ในช่วง วันที่ 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
16.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 758 / MS 960 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์)
 
: กรุงเทพฯ
11.55 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 64,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 62,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าวีซ่า
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 6 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า