โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์จีน
  

ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง
วัดหยวนทง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง เขาซีซัน

(10 วัน 9 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ เชียงราย
18.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.30 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.เชียงราย บริการอาหารกล่องและเครื่องดื่มบนรถ
 
: เชียงของ ~ ห้วยทราย ~ หลวงน้ำทา ~ เมืองหล้า ~ เชียงรุ่ง ~ สิบสองปันนา
07.00 น.
ถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว เปลี่ยนเป็นรถบัสลาว จากนั้นเดินทาง สู่ เมืองหลวงน้ำทา
12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารเมืองหลวงน้ำทา (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่าน บ่อเตน (ด่านตม.ลาว)และ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) เปลี่ยนเป็นรถบัสจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ่ง (เมืองสิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)ไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่

19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....Zzzz
 
: สวนป่าดงดิบ ~ วัดหลวงเมืองลื้อ ~ สวนม่านทิง ~ วัดป่าเจ ~ โชว์พาราณสี
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับ ร้อยๆ จากนั้นนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเผ่าอ้ายหนี่ (อีก้อ)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดที่สวยงามที่สุดของเมืองสิบสองปันนาและนำท่านชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนม่านทิง ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อและเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ จากนั้นชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสิบสองปันนาและชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่ วัดป่าเจ ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม โชว์เมืองพาราณสี... จบการแสดงนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....
 
: สิบสองปันนา ~ เมืองโม่เจียง ~ คุนหมิง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ระยะทางประมาณ 580 กม. ตามเส้นทาง R3A  ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ระหว่างทางผ่านสะพานที่มีเสาตอม่อสูงที่สุดในโลกประมาณ 120 เมตร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองโม่เจียง (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ผ่านเมืองขงเข่อ ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง ถึง เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
18.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....
 
: คุนหมิง ~ เขาซีซัน ~ ประตูมังกร ~ ทะเลสาบเตียนฉือ ~ วัดหยวนทง ~ ตำหนักทอง
07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง

12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) พิเศษ...สุกี้เห็ด หลังอาหารนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขา นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย จากนั้นนำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย... หากใครยังมีแรง สามารถช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินจินหม่าคุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้านานาชนิด
 
: คุนหมิง ~ ป่าหิน ~ ถ้ำจิ่วเซียง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติ ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2 – 3 ร้อยล้านปี และนับได้ว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อม นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถ้ำ ในถ้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่งอินเสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่มีความสูงถึง 150 กว่าเมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้ำธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่าน้อยในสมัยก่อน ส่วนที่สามจะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
: คุนหมิง ~ ช้อปปิ้ง ~ ซือเหมา
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากนานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว และของใช้ส่วนตัวราคาถูก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่เมืองซือเหมา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกันต่อ ถึง เมืองซือเหมา เมืองที่มีการปลูกชาปู๋เอ่อ ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดและเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เที่ยวชมบรรยากาศของเมืองกลางหุบเขา อากาศแบบเย็นสบาย นำท่านเข้าที่พัก
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 19) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
: ซือเหมา ~ กาหลั่นป้า ~ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ~ ตลาดไทลื้อ ~ เมืองหล้า
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของ เมืองซือเหมา จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาหลันป้า
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองกาหลั่นป้า (มื้อที่ 21) หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจา สื่อสารกันเข้าใจได้ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดสวนหม่อน) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 22) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย...
: เมืองหล้า ~ หลวงน้ำทาง ~ เชียงของ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 23) หลังอาหารให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ตลาดเช้าเมืองหล้า จากนั้นออกเดินทางสู่ ด่านชายแดน
12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 24) หลังอาหารเดินทางกันต่อ ถึงเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตม.เชียงของ จากนั้นบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 25) หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย...

: กรุงเทพฯ
05.00 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 10 ปี) ท่านละ 18,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 17,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
ค่าตั๋วเครื่องบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ และ ค่าภาษีสนามบิน
ค่าที่พัก 7 คืน (ห้องละ 2 คน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน ประเภท Single Entry
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (10 หยวน/คน/วัน 8 วัน 160 หยวน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 10 วัน 500 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดส่งมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
การยื่นวีซ่าจีน ใช้เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ในกรณีที่ต้องทำเร่งด่วน จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 1000 บาท


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า