โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์จีน
  

ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง
ซือเหมา วัดหยวนทง อุทยานป่าหิน

(7 วัน 6 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ เชียงราย
18.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.30 น.
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.เชียงราย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
(สำหรับท่านที่อยู่ย่านบางเขน-รังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่ปั๊มเชลล์รังสิตได้ครับ)
 
: เชียงของ ~ ห้วยทราย ~ หลวงน้ำทา ~ เมืองหล้า ~ เชียงรุ่ง ~ สิบสองปันนา
07.00 น.
ถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารน้ำโขงริเวอร์ไซด์ (มื้อที่ 1) หลังอาหารลงเรือเดินทางสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่คุนหมิง - กรุงเทพฯ สู่ เมืองหลวงน้ำทา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารเมืองหลวงน้ำทา (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเตน เขตชายแดนลาว-จีน เปลี่ยนรถเป็นรถบัสปรับอากาศของจีน สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ่ง (เมืองสิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนหนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)ไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ นำท่านเข้าที่พัก (พัก โรงแรมเทียนเฉินหรือสายซิน ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ระดับ 3 ดาว)
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
 
: สวนป่าดงดิบ ~ โชว์วัฒนธรรม ~ กาหลั่นป้า ~ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ~ สวนลิง โชว์พาราณสี
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ชม การโชว์เสือและโชว์สิงห์โต นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับ ร้อยๆ จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองกาหลั่นป้า นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจา สื่อสารกันเข้าใจได้ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำโขง สู่ สวนลิง ชมลิงเผือกที่มีอยู่ตัวเดียวในโลก นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของชาวไทลื้อและชมพระราชวังเก่า ของเมืองเชียงรุ่ง และนำท่านนมัสการ พระธาตุจอมหมอก ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสิบสองปันนามาช้านานและชาวไทยลื้อนับถือกันมาก นำท่านชม บ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองสิบสองปันนา
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านดู โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี... (สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี เป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาครับ)
 
: ตลาดเช้าไทลื้อ ~ สวนบ้านถิ่น ~ วัดป่าเจ ~ ซือเหมา ~ คุนหมิง
06.00 น.
นำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าสิบสองปันนา ดูวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อเมืองเชียงรุ่ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อและเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ จากนั้นชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเชียงรุ่งหรือเมืองสิบสองปันนา และชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่ วัดป่าเจ ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ระยะทางประมาณ 580 ิโลเมตร)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองซือเหมา (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองซือเหมา เมืองโม่เจียง เมืองขงเข่อ และเส้นทาง R3A ที่เจาะอุโมค์ลอดภูเขา
18.30 น.
ถึง เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ เข้าที่พัก (พักที่ KING WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า)
 
: คุนหมิง ~ วัดหยวนทง ~ ถ้ำจิ่วเซียง ~ อุทยานป่าหิน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขา นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นนำท่านชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาสีสันสวยงาม มีลำธารและน้ำตกภายในถ้ำ ชมธารน้ำตกหุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่น ถ้ำช้างเผือก, ถ้ำค้างคาว, วังเทพธิดา ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ เสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกลอนที่ว่า “บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชมจิ่วเซียง”
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ SHUANG LU HOTEL หรือเทียบเท่า)

หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าใบเล็กเพื่อเตรียมเสื้อผ้า 1 ชุด ไปพักที่โรงแรมที่ป่าหินครับ
 
: อุทยานป่าหิน ~ คุนหมิง ~ ตำหนักทอง ~ ชมโชว์คุนหมิง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านชม อุทยานป่าหิน ชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน ที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2 – 3 ร้อยล้านปี และนับได้ว่าเป็น ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหินที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดินและถูกการกัดเซาะของสายฝนทำให้เกิดรูปร่างต่างๆกันไป มองดูเหมือนภูผา เสมือนหญิงงามในวรรณคดี ชม หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างดาบ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) นำท่านเดินทางกลับสู่ คุนหมิง นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านชิมชาที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน ชาปู๋เอ่อ และมีชาหลายประเภทให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) พร้อมชม โชว์คุนหมิง ชมการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ นำท่านเข้าที่พัก (พักที่ KING WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า)
 
: คุนหมิง ~ เขาซีซัน ~ ทะเลสาปเตียนฉือ ~ ช้อปปิ้ง ~ กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี และชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 17) หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบนด์เนมและสินค้าก๊อปปี้ นานาชนิดจากเมืองคุนหมิงกันตามอัธยาศัย
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับสู่ สนามบินคุนหมิง
05.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU...... Charter Flight (สำหรับเครื่องบินเป็นเครื่องเหมามาจากคุนหมิง จึงได้ราคาพิเศษครับ)
05.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 22,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 21,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 20,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
ค่าตั๋วเครื่องบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ และ ค่าภาษีสนามบิน
ค่าที่พัก 5 คืน (ห้องละ 2 คน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน ประเภท Single Entry
ค่าสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (10 หยวน/คน/วัน 6 วัน 120 หยวน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท 6 วัน 300 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดส่งมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า และต้องมีมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป) และต้องมียอดเงินคงเหลือ 30,000 บาท ขึ้นไป
การยื่นวีซ่าจีน ใช้เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ในกรณีที่ต้องทำเร่งด่วน จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 1000 บาท


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า