โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์อเมริกาเหนือ
  

ทัวรโตรอนโต้ ไนแองการ่า คอร์นนิ่ง วอชิงตัน ดีซี ฟิลาเดลเฟีย นิวยอร์ก
(9 วัน 6 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ ไทเป
09.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง (พบหัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
12.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR212 ** ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 45 นาที โดยประมาณ **
17.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) ** เวลาที่ ไทเป เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **
18.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR035 ** บินข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก ใช้เวลาบิน 14 ชั่วโมง 10 นาที โดยประมาณ **
20.50 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ (Pearson International Airport) เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Suite Hotel Toronto Airport หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: โตรอนโต้ ~ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา (น้ำตกเกือกม้าจุดที่สวยที่สุด)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโตรอนโต้ เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในประเทศแคนาดา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าฝั่งตะวันตก เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา นำท่านชม สกายโดม , ปราสาทคาซาโลม่า , สวนควีนพาร์ค , ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต้ , ท่าเรือโตรอนโต้ , มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของเมืองโตรอนโต้ นำท่านขึ้น หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (CN Tower) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ และ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า Eaton Center
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา บริเวณจุดเกือกม้า จุดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของน้ำตก เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ตระการตาและงดงามของน้ำตกที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ท่านต้องมาสัมผัสด้วยตนเอง นำท่านล่องเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ำ เข้าสู่สายน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ที่ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงดังสนั่น หวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด ** หมายเหตุ : เมด ออฟ เดอะ มิส (Maid of the Mist) จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม กำหนดวันที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้ **
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Hilton Hotel & Suites Niagara หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: อเมริกา ~ คอร์นนิ่ง ~ แฮริสเบิร์ก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning City) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว นำท่านชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแก้ว ที บี ไอ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านการทำเครื่องแก้วส่งออกของประเทศอเมริกา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก (Harrisburg City) เมืองหลวงของมลรัฐเพนซิลวาเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Comfort Inn Harrisburg หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: แฮริสเบิร์ก ~ วอชิงตัน ดี ซี ~ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม เมืองแฮรีส เบิร์ก (Harrisburg City) นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ Hershey’S Chocolate จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington D.C.) เมืองหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่าง มลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยา ศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดใน โลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชม National Air and Space Museum พิพิธภัณฑ์ อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)
เที่ยง
(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์) นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว , สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ , อนุสาวรีย์รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย , อนุสาวรีย์วอชิงตัน , อนุสรณ์ลินคอร์น , อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน , ตึกรัฐสภา (ให้ท่านลงถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Holiday Inn Washington D.C. Greenbelt หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ฟิลาเดลเฟีย ~ นิวยอร์ก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia City) หรือที่เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพลซิลเวเนีย นำชม เมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมือง ที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพและอิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง และสังคม ที่สำคัญที่สุดของโลก มีตึกระฟ้า และตึกที่สูง มากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี **ให้ท่านพักผ่อนในช่วงเย็นเพื่อเตรียมตัวเดินทางในวันพรุ่งนี้บนเกาะแมนฮัตตันอย่างเต็มวัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Comfort Suites Newark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: นิวยอร์ก ~ ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Empire State Building
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านโลดแล่นสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 25 ล้านคน เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในอเมริกา เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ และ จัตุรัสไทม์สแควร์ ผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ และการก่อสร้างตึกใหม่ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี 2001 พิเศษ ! นำท่านขึ้นตึกสูงระฟ้าเอ็มไพรสเตท (Empire State Building) เพื่อชมทิวทัศน์ของเกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ก แบบ 360 องศา ซึ้งปัจจุบันเป็นตึกสูงที่สุดในนิวยอร์ก และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle , An Affair to Remember , King Kong ตึกนี้ เป็นที่ทำการของบริษัทใหญ่ มากกว่า 600 บริษัท ตึกแห่งนี้ใช้อิฐก่อสร้างถึง 10 ล้านก้อน สูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนนอีก 10 เมตร แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสูงสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดีชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาท จุคนได้กว่า 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟต์ขึ้นลงกว่า 65 ตัว นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 86 ของตึก ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ณ ใจกลางกรุงนิวยอร์ก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างจุใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม หรูหราต่างๆ ระดับโลก ที่สร้างขึ้นโดยตระกูลที่ร่ำรวย ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา บริเวณนี้คับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และตื่นตา ตื่นใจ (อิสระอาหารกลางวันและค่ำ เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้งย่านถนนสายที่ 5)
ค่ำ
ที่พัก Comfort Suites Newark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: นิวยอร์ก ~ ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ ~ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทชื่อดังที่สุดในอเมริกา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ล่องเรืองสู่เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมวิงทิวทัศน์ของเกาะแมนฮัตตัน ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนอเมริกัน ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของ เกาะแมนฮัตตัน มหานครนิวยอร์ก และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ และในเวลาเดียวกันท่านจะได้เห็น สะพานบรูคลิน ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ก ที่สร้างข้ามแม่น้ำอิสต์ริฟเวอร์ เพื่อเชื่อมเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางนครนิวยอร์กกับย่านบรูคลิน ที่ใช้อิฐและหินผสมผสานกัน ก่อเป็นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก และใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงโครงสะพานขึ้น ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ ความยาว 6,016 ฟุต กว้าง 85 ฟุต จนเป็นผลสำเร็จและใช้งานได้อย่างคงทนจนถึงปัจจุบัน จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlet เอาท์เล็ทที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้า แบรนด์เนมสัญชาติอเมริกันแท้ๆ กว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้ท่านได้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น BURBERRY , GUCCI , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และ อีกมากมาย (อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ภายในเอาท์เล็ท เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง หรือท่านอาจเลือกจิบชา กาแฟภายในเอาท์เล็ท สไตล์อเมริกันแท้ๆ ก็มีให้ท่านได้เลือกมากมายหลายร้านให้ท่านได้ลิ้มลอง) ได้เวลาอันสมควร
17.00 น.
พบกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
 
: นิวยอร์ก ~ ไทเป
17.35 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR031 ** บินข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก ใช้เวลาบิน 15 ชั่วโมง 50 นาที โดยประมาณ **
 
:ไทเป ~ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
09.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR067 ** ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 35 นาที โดยประมาณ **
11.50 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 97,777 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 97,777 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 97,777 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าวีซ่าแคนาดา
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ท่านละ 6,500 บาท)
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ รวม 60 ดอลล่า เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

วีซ่าเข้าประเทศอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เอกสารทั้งหมดใช้ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ในวันเข้าสัมภาษณ์

หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) -
รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ต้องมัดผม และ เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่เครื่องประดับ หรือแว่นตา ไม่มีลวดลาย และถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน -
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง) -
สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร) -
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอทุกเดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องใช้เล่มเก่าพร้อมถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย (สถานทูตจะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) -
หลักฐานทางด้านการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง (ให้ระบุตำแหน่ง , วันเริ่มทำงาน , อัตราเงินเดือน) -
ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า -
ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง -
สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) -
กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส , หนังสือรับรองการทำงาน , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชนของสามี -
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการเดินทางจากบิดา - มารดา , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรให้เดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร - เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน , ที่ทำงาน , สถานศึกษา , เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก) -
กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ
 


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า