โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย
  

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า
(5 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ
17.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
19.20 น.
ออกเดินทาง สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
: ซิดนีย์ ~ ชมเมือง ~ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ~ ไชน่า ทาวน์
07.20 น.
เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านสู่เดินทางสู่ชายหาดยอดนิยม Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล แวะชม "The Gap" จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร นำท่านชมสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie's chair จุดนี้ท่านสามารถถ่ายภาพโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาเบอร์ได้พร้อมกัน นำท่านชมและถ่ายภาพด้านนอกของ โอเปร่า เฮ้าท์ (Opera House) สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ ชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติก ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน ท่านสามารถชมวิวเมืองซิดนีย์ สะพานฮาเบอร์บริดจ์ และท่านยังสามารถถ่ายภาพภายนอกโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงามเป็นฉากหลัง ได้เวลานั้นนำท่านขึ้นฝั่ง ผ่านชมย่าน The Rock บริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซิดนีย์ นำท่านชมตึกสไตล์วิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่าน ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง น้ำผึ้งฯ
18.30 น.
บริการอาหารเย็น อาหารจีน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  
: ซิดนีย์ ~ โคอาล่า ปาร์ค ~ บลูเมาท์เท่นส์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้างบูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน บาร์บีคิว ณ โคอาล่าปาร์ค หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "หุบเขาสีน้ำเงิน" ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้า Scenic Cableway ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์
18.30 น.
บริการอาหารเย็น อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ซิดนีย์ ~ แคนเบอร์ร่า(เต็มวัน) ~ ซิดนีย์                     
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่แคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลียที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบการวางผังเมืองได้ดีเยี่ยม 1 ใน 3 ของโลก นำท่านชมรอบๆ กรุงแคนเบอร์ร่า ศูนย์กลางการปกครอง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ New Parliament House ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและสง่างามคงทน ซึ่งรัฐบาลสร้างเป็นของขวัญวันครบรอบ 200 ปี ของประเทศออสเตรเลีย ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม War Memorial เป็นสถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยสงครามต่างๆ มากมาย พร้อมสัมผัสกับเรื่องราวของทหารผ่านศึกชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในสมรภูมิต่างๆ ชมน้ำพุ Captain Cook Memorial Water Jet กลางทะเลสาบวอลเตอร์ เบอร์รี่กริฟฟิน ชมถนนสายที่ตั้งของสถานทูตต่างๆ รวมทั้งสถานทูตไทย อำลาเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์
18.30 น.
บริการอาหารเย็น อาหารไทย ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ซิดนีย์ ~ กรุงเทพฯ
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ
10.00 น.
เหิรฟ้า กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.20 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 56,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 51,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 48,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ 3 AUD /คน/วัน หัวหน้าทัวร์ 50 /คน/วัน เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) สมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ตัวจริง อัพเดต ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด (สมุดเงินฝาก ไม่สามารถขอคืน ระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะคืนมาพร้อมเล่มพาสปอร์ต) หรือขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงพร้อมตราประทับจากธนาคาร
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
หลักฐานการทำงาน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนสมรสบริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า