ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

ประวัติศาสตร์เนปาล

     เนปาลเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกราช มีระบอบการปกครองแบบกษัตริย์ ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

      ราชอาณาจักรเนปาลมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยเริ่มจากชนเผ่า Kirates ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ต่อมาในราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 ตระกูลลิจฉวี (Lichhavis) ได้ปกครองดินแดนแถบนี้ โดยได้รับอิทธิพลฮินดูและพุทธจากอินเดีย ประวัติศาสตร์เนปาลปรากฏเด่นชัดขึ้นเมื่อราชวงศ์มัลละ (Malla) ได้ปกครองพื้นที่ทางตะวันตกของเนปาล และหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) ทั้งหมดในพุทธศตวรรษที่ 18-21 ต่อมาราชอาณาจักรของราชวงศ์มัลละถูกแบ่งออกเป็น 3 อาณาจักร คือ กาฐมาณฑุ ภักตะปุร์ ละลิตปุร์ (ปะฏัน) และกีรติปุร์(ราชอาณาจักร Bhadgaon และราชอาณาจักร Patan)

     กษัตริย์แห่งราชวงศ์มัลละผู้ปกครองกรุงกาฐมาณฑุ ได้ให้การสนับสนุนในด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ ต่อมามีการรณรงค์ในเรื่องของการรวมชาติโดยกษัติย์ปฤถวี นารายัณชาห์ มหาราช (King Prithvi Narayan Shah the Great) ในปีพ.ศ. 2311 ราชวงศ์ชาห์ในปัจจุบัน กษัตริย์ปฤถวีนารายัณ ชาห์ มหาราชได้สถาปนาราชอาณาจักร Gorkha โดยรวบรวมอาณาจักรทั้งหมดของเนปาลเป็นอาณาจักรเดียว ต่อมาเนปาลได้รับชัยชนะในการทำสงครามกับผู้รุกราน อาทิอังกฤษทางด้านอินเดีย และจีนทางด้านทิเบต ในช่วงนี้เนปาลปกครองโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศในบรรดาศักดิ์ “รานะ” (Rana) ที่สืบทอดกันมาในตระกูล Shamsher ประมาณ 100 ปี ช่วงดังกล่าวกษัตริย์เป็นประมุขแต่เพียงในนามเท่านั้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2493 อำนาจในการบริหารประเทศจึงกลับคืนมาสู่กษัตริย์อีกครั้ง ซึ่งในขณะนั้นคือสมเด็จพระราชาธิบดีตริภูวัน (Tribhuvan) และในขณะเดียวกัน พรรค Nepali Congress (NC) ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกในเนปาล

     กษัตริย์แห่งราชวงศ์ชาห์ได้ขึ้นครองราชย์ปกครองประเทศต่อจากราชวงศ์มัลละ 

     การปฏิวัติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2493 เป็นการสิ้นสุดช่วงการปกครองโดยบรรณาศักดิ์รานะที่ปกครองประเทศเป็นระยะเวลา 104 ปี (พ.ศ. 2389-2493) หลังจากการล่มสลายของการปกครองโดยตระกูลของรานะในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 เนปาลเริ่มให้ความสนใจกบระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จากนั้นได้มีการนำการปกครองแบบรัฐสภาที่มีรัฐบาลผสมมาใช้ ในปี พ.ศ. 2502 สมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทรา (Mahendra) ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ และได้จัดให้มีการเลือกตั้ง โดยมีนาย B.P. Koirala หัวหน้าพรรค NC ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

     ในปี พ.ศ.2505 ได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดการปกครองให้เป็นแบบระบบปัญจยัต (Panchayat System) หรือระบบรัฐสภาแบบสภาเดียวและไม่มีพรรคการเมือง

     ช่วงต้นปี พ.ศ. 2533 มีการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจลเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแบบมีพรรคการเมืองหลายพรรค (Multi-Party System) โดยมีการแทรกแซงจากต่างชาติโดยเฉพาะอินเดีย เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2533 สมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทรา บีร์ บิกรัม ชาห์ เทพ (Birendra Bir Bikram Shah Dev) ทรงประกาศยกเลิกข้อห้ามที่มิให้มีพรรคการเมืองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

     กษัตริย์องค์ปัจจุบันของเนปาล คือ สมเด็จพระราชาธิบดี คยาเนนทรา พีร์ พิกรม ชาห์ เทพ (Gyanendra Bir Bikram Shah Dev) เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชาห์พระองค์ที่ 13 ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ภายหลังโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์หมู่สมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทราและพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544

     ปัจจุบันประเทศเนปาลยังประสบปัญหาเรื่องความสงบภายในประเทศจากกลุ่ม Maoist ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ตามแนวทางเหมาเจ๋อตุง ที่ทำการเรียกร้องให้ประเทศเนปาลปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ โดยวิธีการใช้กำลังต่อต้านรัฐบาลและดำเนินสงครามประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่มั่นคง เนื่องจากมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ต่อต้านซึ่งนิยมลัทธิเหมาและกองกำลังทหารตำรวจเนปาลมาโดยตลอด การเจรจาสันติระหว่างฝ่ายผู้นำกลุ่มผู้ต่อต้านซึ่งนิยมลัทธิเหมา และตัวแทนรัฐบาลเนปาลในระดับสูงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และแม้ในปัจจุบันก็ยังดำเนินอยู่นั้นขาดปัจจัยหลักคือความเชื่อใจระหว่างทั้งสองฝ่าย กระบวนการเจรจาสันติจึงมีอุปสรรคมาก มีความเปราะบางสูง ไม่อาจหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งกษัตริย์คยาเนนทราที่ยังไม่ได้มอบอำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริงแก่ประชาชน ด้วยการสั่งยุบรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง

      อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความสั่นคลอนของการบริหารประเทศ เป็นเรื่องที่นานาประเทศต่างจับตาว่ากษัตริย์คยาเนนทราจะนพาประเทศไปในทิศทางใด เพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวคิดทางการเมืองกับกบฏลัทธิเหมา ให้ทำการวางอาวุธและทบทวนความคิดที่จะกลับมาสู่กระแสการเมืองหลักของชาติโดยสันติวิธี พร้อมทั้งการคืนอำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับสู่มือประชาชน ดังที่พระองค์รับปากเอาไว้เพื่อให้ประเทศเนปาลกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

เวลาเนปาลขณะนี้อุณหภูมิเนปาลขณะนี้


ข้อมูลท่องเที่ยวเนปาล

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์เนปาล
ระเบียบการเข้าเมือง
ปลั๊กและกระแสไฟฟ้า
ภาษาเนปาลที่ควรรู้
แผนที่ประเทศเนปาล
สถานทูตเนปาลโปรแกรมทัวร์เนปาล


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย